مطابق آیات کتاب مقدس آیا کودکانی که می میرند به بهشت می روند؟

همه انسانها گناه را از طفولیت از اجدادشان یعنی آدم و حوا به ارث برده اند، اما کودکانی که هنوز گناه را با انتخاب آزاد خود مرتکب نشده اند مورد داوری قرار نمی گیرند و همه مسیحیان در تمام دنیا معتقدند که کودکان وارث حیات جاودانی خواهند شد.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Jan/04/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 254 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر