چه تفاوتی میان عنوان" پسر یگانه" و عنوان " فرزندخوانده" که برای ایمانداران به مسیح بکار برده می شود، وجود دارد؟ واژه نخست زاده در رابطه با مسیح را نیز توضیح دهید؟

بکارگیری عناوینی چون پسر یگانه یا فرزندخوانده و... در کتاب مقدس، مخصوصاً عهد جدید به جهت انتقال معانی عمیقی که در ورای آن است، می باشد و به علت محدودیت واژه ها در جامعه بشری ما، خدا صلاح دیده که از این عبارات برای رساندن مفاهیم عمیق روحانی بهره جوید!!! عیسی مسیح پسر یگانه خدا نامیده شده و این به معنای این است که او از ازل همذات با خدا بوده و مقام و الوهیت او قابل مقایسه با مقام و ماهیت ما نیست! ایمانداران به مسیح در عهد جدید، عنوان فرزند خوانده را دریافت کرده اند، تا وجه تمایزی در ماهیت و مقام بین ما و عیسی مسیح وجود داشته باشد.

وقتی کلام خدا عیسی مسیح را نخست زاده معرفی می کند، می بایست از هر گونه تفسیر و برداشت اشتباه، مانند بدعت شاهدان یهوه، خودداری کنیم. شاهدان یهوه از عنوان نخست زاده برای عیسی مسیح، اینچنین برداشت کرده اند که عیسی مسیح در برهه ای پیش از خلقت جهان آفریده شده است!!! به چنین مطلبی در هیچ جای کتاب مقدس برخورد نمی کنیم. آنها نمی توانند باور کنند که عیسی مسیح هم ذات یهوه خداست، در صورتی که تمام متن کتاب مقدس مؤید این آموزه می باشد. یکی از آیاتی که یکی از موارد بکارگیری عبارت نخست زاده را به خوبی برای ما توضیح می دهد، کولسیان 1: 18 می باشد: " واو بدن یعنی کلیسا را سر است، زیرا که او ابتدا است و نخست زاده از مردگان تا در همه چیز او مقدّم شود." (لطفاً به مکاشفه 1: 5 در تأئید این تعلیم مراجعه شود). در این آیه به وضوح بیان شده که مقصود از نخست زادگی مسیح، این است که او اولین شخصی است که از مردگان برخاسته و تا به ابد زنده می ماند!!! و نه فقط عیسی مسیح اولین شخص برخاسته از مردگان است و زنده ابدی است، بلکه او به عنوان شخصی که "ابتدا" است معرفی شده است! راستی وقتی کلمه "ابتدا" در کتاب مقدس به آن اشاره شده است، چه مقصودی را به ما منتقل می کند؟ (یوحنا1: 1) بله. درست حدس زدید: ابتدایی که دارای هیچ زمان مشخصی نیست!!!  مسئله نخست زادگی مسیح به هیچ عنوان به معنای اولین آفریده شده نمی باشد و اینچنین تفسیری کاملاً با تمام متن کتاب مقدس وروح تعالیم آن در باره ذات الوهیت، مخالفت دارد. واژه نخست زاده معانی دیگری را نیز با خود به یدک می کشد که برای درک بیشتر معانی آن، توجه شما را به مقالات دیگری که در وب سایت پرپاسخ موجود است، جلب می کنم.

Nov/15/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 222 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر