آیا مسیحیت برده داری را تائید می کند و با آن موافق است؟

روش خدا در از بین بردن برده داری، روش وحشیانه و با خشونت نبود. چه در عهدعتیق و چه در عهد جدید. در عهد عتیق، خدا در کتاب خروج، قوم اسرائیل را از بردگی نجات داد و در بیابان جشنی به نام سال یوبیل در اسرائیل بر پا داشت تا در این سال همه کسانی که برده دار می باشند آنها را آزاد کنند، مگر آنکه برده از اربابش خوشحال باشد و خودش بخواهد با او بماند. درفرهنگ زمان عهد جدید باید بدانیم که برده از جانب افلاطون اینطور تعریف شده بود که: برده مثل یک صندلی است می توانی بر آن بنشینی یا بشکنی یا آتش بزنی. در چنین فضایی عیسی مسیح خود را به عنوان غلام معرفی می کند و می گوید من آمده ام تا خدمت کنم و در عهد جدید بارها بضد بردگی و تفکر برده داری صحبت شده است. مثلا" پولس رسول می گوید به قیمتی خریداری شده اید یعنی به خون مسیح پس غلام انسان نشوید. در اول قرنتیان 7: 20-22 پولس رسول وقتی در این مورد صحبت می کند که هر که در هر وضعی که ایمان آورده در همان وضع بماند در مورد غلامان یا بردگان می گوید: " آیا زمانی که فرا خوانده شدی، غلام بودی؟ تو را باکی نباشد. اما اگر می توانی آزادی خود را به دست آوری، فرصت را از دست مده. زیرا آن که در غلامی از سوی خداوند فرا خوانده شده است، آزاد خداوند است، و نیز آن که در آزادی فرا خوانده شده است، غلام مسیح است. به بهایی خریده شده اید، پس غلام انسانها مشوید." در این آیه کاملا" مشهود است که مسیحیت با سیستم برده داری کاملا" مخالف است. در ضمن در کتاب فیلیمون از عهد جدید پولس رسول با برده ای که اسمش اونیسیموس است و از برده دارش فیلیمون دزدی کرده بود و به زندان افتاده بود، هم زندان شده بود و این برده در زندان ایمان می آورد و پولس رسول به برده دارش می نویسد از این پس او را نه چون غلام بلکه چون برادر بپذیر و بالاتر از این می گوید مانند من او را بپذیر و به یک غلام می گوید او پاره تن من است. (فیلیمون 12)(لطفا" رساله فیلیمون را مطالعه فرمایید). در جایی دیگر در همین فرهنگ رومی که برده مانند صندلی حساب می شد پولس رسول می فرماید در مسیح نه غلام هست و نه آزاد، نه زن و نه مرد، نه یهودی و نه یونانی(غلاطیان 3: 28) در ضمن باید اضافه کنم که با پذیرفتن مسیحیت در رم اولین چیزی که اتفاق افتاد این بود که برده داری در رم ملغی گردید. اولین معترضین برده داری مسیحیان بوده اند. ویلیام ویلبرفورس یک مسیحی مؤمن بود که بضد برده داری برخاست. آبراهام لینکلن رئیس جمهوری آمریکا یک مسیحی مؤمن بود که هر روز می بایست کتاب مقدس را مطالعه می کرد و دعا می کرد و او برده داری را در آمریکا ملغی اعلام کرد. مسیحیت معروف است به محبت به همنوع و کتاب مقدس می فرماید انسان به صورت خدا آفریده شده است. در چنین تعلیمی جایی برای تائید برده داری وجود ندارد. روح عهدعتیق و عهد جدید با برده داری شدیدا" مغایرت دارد.    نویسنده: کشیش ورژ باباخانی


Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 864 بازدید 5  

نظرات کاربران

  • نظر amer

    ایا حضرت مسیح برده داری قبول داشته وخود برده ای داشته


ارسال نظر