آیا چشم و نظر بد در کتاب مقدس پذیرفته شده است؟

مسائلی مانند چشم بد خرافی می باشند و در کتاب مقدس به هیچ عنوان اشاره ای نشده که کسی به چشم بد معتقد بوده باشد. کتاب مقدس هر گونه لعنت را از جانب شریر می داند و شیطانی و کسی که خود را تحت پوشش خون مسیح می بیند از همه این لعنتها آزاد است.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Dec/16/2016 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 741 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر