آیا داوود 1700 نفر از سواران صوبه پادشاه را در بند گرفت ( دوم سموئیل 8: 4 )، یا 7000 نفر ( اول تواریخ 18: 4 )؟

برای این اختلاف ارقامی دو راه حل هست. اولین در کتاب کیل و دلیتچ ( ص 360) قانع کننده ترین جواب است. آنها بر این عقیده هستند که کلمه ارابه ها ( رِکِب در زبان اصلی) در دوم سموئیل 8: 4 سهوا بوسیله نسخه بردار حذف شده و رقم دوم 7000 ( که برای پاراسیم "سواره نظام" ) از 7000 به 700 کاهش داده است، دلیلی ساده دارد، چون هیچ کس بعد از نوشتن 1000 رقم 7000 را برای نوشتن همان شکل استفاده نمی کند. حذف رِکِب احتمالا بوسیله نسخه بردار اولیه انجام شده و همانگونه از 7000 به 700 در نسخه های بعدی، بوسیله نسخه برداران  تکرار شده است. اما با در نظر گرفتن تمام احتمالات، رقم ذکر شده در کتاب تواریخ ایام صحیح می باشد و رقم دوم سموئیل نیز می بایست بر این اساس تصحیح شود.          

تحلیل دوم بر این فرضیه است که رقم 7000 به 700 کاهش پیدا کرده به دلیل شمارش  700 ردیف ، که هر کدام شامل 10 سوار کار بود، که جمع آن به 7000 می رسد.

(در ضمن در پاورقی کتاب مقدس ترجمه هزاره نو این توضیح را در باره دوم سموئیل 8: 4 می یابیم: " ترجمه یونانی هفتادتنان(همچنین طومارهای دریای مرده و اول تواریخ 18: 4) به هفت هزار سواره اشاره دارند، در متن مازورتیک؛ اینچنین نوشته شده است: " داوود هزار و هفتصد تن از سواران وی را به اسارت گرفت.")

(آرچر 1982 : 184 ، کیل و دلیتچ 1949:360 ، نور حیات 2  1992:182)

ترجمه: اِلما غریبیان

Sep/14/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 286 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر