اراده خدا در کتاب مقدس چیست؟ و یا اینکه به چه صورت پی به اراده خدا ببریم؟

برای بنده مشخص نیست که در مورد چه مسئله ای اراده خدا را طالب هستید؟ موضوع اراده خدا بسیار بسیط و وسیع می باشد و برای درک اراده خدا نیاز به مطالعه کتاب مقدس وجود دارد، چون اراده خدا در باره بسیاری از مسائل ما انسانها، در کتاب مقدس مکشوف شده است و در مواردی که کتاب مقدس بطور مستقیم به آنها اشاره نکرده، اصولی را از تمام متن کتاب مقدس می توان استخراج کرد که پاسخگوی سؤال ما در باره اراده خدا در مورد مسئله خاص ما به ما بدهد. در ضمن بعد از کتاب مقدس، شنیدن صدای خدا با تصدیق دو یا سه شاهد و گواهی و یا تأئید مردان و زنان خدا در باره هدایتمان و نیز عدم مخالفت کلام خدا با آنچه فکر می کنیم صدای خداست، از عوامل بسیار مهم می باشند.

شاد و پیروز باشید.

Mar/05/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 64 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر