شاگردان مسیح برای انتخاب جانشین برای یهودا قرعه انداختند؟ آیا این امر کتاب مقدسی است؟ و آیا شاگردان نیز به موسیقی اهمیت داده اند و آیا در عهد جدید نیز اشاره به موسیقی هست؟

در پاسخ به سوال اول : در عهدعتیق تاکید شده بود که برای دانستن خواست خدا قرعه انداخته شود و آیات زیادی در تایید این مسئله وجود دارند. برای مثال: لاویان 16: 8-10؛ داوران 20: 9؛ اول سموئیل 14: 41-42 و آیات بسیار دیگر. در امثال سلیمان 16: 33 و 18: 18 کاملا" مشهود است که خدا از طریق قرعه اراده اش را آشکار می سازد. اما این به عهدعتیق محدود است و در عهد جدید نیز رسولان این کار را کردند چون هنوز روح القدس عطا نشده بود. وقتی روح القدس بر شاگردان جاری شد می بینیم که پس از آن دیگر از قرعه استفاده نکردند و با هدایت و رهبری روح خدا اقدام کردند.

در پاسخ به سوال دوم شما: موسیقی در کتاب مقدس بسیار استفاده شده است. از همان ابتدا گروهی از کاهنان در معبد نوازنده بودند و داود خود نوازنده چنگ بود و سروده هایی بسیاری دارد که به مزامیر مشهور هستند.  در عهد جدید در افسسیان 5: 19 اشاره شده است که: با مزامیر، سرودها و نغمه هایی که از روح است با یکدیگر گفتگو کنید. خود عیسی مسیح در راه مسیر باغ جتسیمانی با شاگردان سرود خواند(متی 26: 30). اما شاگردان مسیح هیچکدام نوازندگی نکردند چون شغلشان ماهیگیری بود و اشاره نشده است که آیا کسی از آنها نوازنده بوده است یا خیر. اما در کتاب مقدس مسئله موسیقی از اهمیت به سزایی برخوردار است. در ضمن در کتاب مکاشفه نیز اشاراتی به موسیقی در آسمان و پرستش فرشتگان و مقدسین با موسیقی شده است.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 449 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر