چرا در اعمال رسولان باب ۹ اشاره شده که همسفران پولس صدا را می شنیدند ولی کسی را نمی دیدند ولی در باب ؟22 گفته شده که همراهانم نور را دیدند ولی صدا را نشنیدند

اگرچه در هر دو روایت از کلمه یونانی آکوو استفاده شده ، اما در این دو گزارش، دو معنای متفاوت دارد، یکی به معنای شنیدن صدا و دیگری به معنای درک کردن است. پس توضیح این مسئله بسیار روشن است: آنها چیزی را شنیدند ولی برایشان روشن نبود و درک نکردند. از طرف دیگر پولس هم شنید و هم درک کرد.. پس هیچ تناقضی در این میان وجود ندارد.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

May/25/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 144 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر