چرا در عهد جدید 4 انجیل وجود دارند که با هم متفاوت هستند؟

بعضى ازمخالفين اظهارمى‌دارند كه چهارانجيل با هم تفاوت دارند وضد ونقيض مى‌باشند. ولى حقيقت اين است كه اين چهارانجيل مكمل وتكميل‌ كننده يكديگرمى‌باشند. براى اينكه اين موضوع توضيح داده شود به مثال زيرتوجه فرمائيد: شخص ناشناسى به تهران وارد مى‌شود ومى‌خواهد به ميدان سپه برود، ازيك پاسبان مى‌پرسد كه ازچه خيابانى مى‌تواند به ميدان سپه برسد. پاسبان فورا جواب مى‌دهد ازخيابان سپه. وقتى ازشخص ديگرى همين موضوع رامى‌پرسد، اومى‌گويد ازخيابان فردوسى. شخص ناشناس كه كمى‌ سرگردان شده ازشخص سوم سوال مى‌كند و اوجواب مى‌دهد ازخيابان لاله‌زار. ناراحتى اووقتى ازحد مى‌گذرد كه شخص چهارم درجواب سوال اومى‌گويد ناصرخسرو. شايد اين شخص ناشناس دراين موقع فكركند كه تمام اهالى‌ تهران دروغگوهستند، زيراحرف چهارنفربا هم ضد و نقيض بنظرمى‌رسد. براى اينكه مشكل خود را حل كند تصميم می گيرد با تاكسى به ميدان سپه برو د و وقتى به ميدان سپه مى‌رسد با كمال تعجب مشاهده مى‌كند حرف هر چهارنفركاملا صحيح بوده وتمام خيابانهاى فوق‌الذكر به‌ ميدان سپه ختم مى‌گردند. وقتى شخص ناشناس درباره‌ موضوع بيشترفكرمى‌كند صد درصد مطمئن مى‌گردد كه راننده تاكسى او را به محل صحيح آورده است زيرا هرچهارنشانى مكمل يكديگرهستند و به محل واحدى كه همان ميدان سپه است مى‌رسند. اينست دليل وجود چهارانجيل درعهدجديد. براى اينكه مردم بتوانند به بزرگى وعظمت واقعى زندگى بى‌همتاى عيسى‌مسيح پى‌ببرند، خدا به چهارنفرالهام فرمود كه درباره مسيح ازچهارجنبه مختلف بنويسند. هرشخصى كه ازتاريخ اطلاع داشته باشد ميداند كه درآن دوره سه زبان زنده‌اى كه در كشورهاى متمدن خيلى رواج داشت عبارت بود از: عبرانى و يونانى و لاتين. بنابراين لازم بود اين سه قسمت امپراطورى روم شرح حال واعمال مسيح را، بطورى كه براى آنها قابل فهم بوده، ومطابق زمينه تربيتى خودشان باشد، بشنوند و بخوانند. انجيل متى در مرحله اول براى خوانندگان يهودى نوشته شده و براى كسانى جالب است كه ازگفتار پيغمبران عهدعتيق اطلاع كافى داشته باشند. انجيل مرقس براى رومى‌ها نوشته شد و مطابق تربيت نظامى رومى‌ها حوادث بزرگ زندگى و كارهاى بزرگ زندگى مسيح بطورخلاصه درآن ذكرشده است. لوقا كه خودش يونانى بود، به زبانى بسيارزيبا گزارش جامعى ازهمان وقايع رانوشت بطوريكه براى خواننده‌اى كه تربيت يونانى داشت جالب بود. بدين طريق بوسيله اين سه انجيل، سرگذشت واحد عيسى‌ مسيح بطرق مختلف بيان مى‌شود و جنبه همگانى و جهانى آن قويترمى‌گردد. انجيل چهارم توسط يوحناى رسول نوشته شد تا براى مسيحيان (بمعنى كسانيكه پيغام انجيل را قبول كرده بودند) بعضى ازعاليترين وعميقترين حقايق ايمان مسيحى را بيان كند و به همان دليل لازم نبود مطالبى را كه در سه انجيل ديگرذكرشده دوباره تكرار كند. وقتى به اين حقايق توجه كنيم ديگر فكر نخواهيم كرد كه چهارانجيل با هم اختلاف دارند و داراى ضد و نقيض مى باشند.  


Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 476 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر