دوم سموئیل 8: 18که میگوید پسران داوود کاهن بودند! .آیا این خلاف شریعت نیست واگر هست دلیل این کار چه چیزی میتواند باشد ؟

باید توجه داشته باشید که در اول تواریخ 18: 17 که مترادف همین آیه ای است که شما نقل کرده اید نوشته شده که پسران داود مقدم بودند و ننوشته شده که کاهن بودند و در اصل زبان عبری در قسمت دوم سموئیل 8: 18 نیز به همین معناست که پسران داود مقدم بودند، چون کلمه کاهن در اصل عبری مقدم نیز ترجمه می شود. و منظور از مقدم این است که در مقامات والای دولتی در کنار داود قرار داشتند. در ضمن اگر به دوم سموئیل 20: 26 مراجعه کنید متوجه می شوید که ترجمه شده عیرای یائیری کاهن داود بود! در کتاب مقدس و در شریعت موسی کاهن شخصی وجود نداشته و در بعضی ترجمه ها " کاهن داود بود" ترجمه شده " مشاور داود بود".

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Aug/13/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 357 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر