آفرینش کار عیسی مسیح است یا خدای پدر؟ آیا عیسی مسیح خودش از مردگان برخاست یا پدر او را از مردگان برخیزانید؟

در آفرینش جهان هم پدر و هم پسر و هم روح القدس دخیل بوده اند. عیسی مسیح همان کلمه ای بود که از پدر صادر می شد و همه چیز را خلق می کرد و روح القدس مجری این خلقت بود. پس می توان گفت که پدر و پسر و روح القدس در خلقت دست داشته اند. در مورد رستاخیر عیسی مسیح از مردگان نوشته شده که او به قدرت روح القدس از مردگان قیام کرد. در افسسیان فصل 1: 19و20 از قدرتی صحبت می کند که مسیح را از مردگان برخیزانید و مطابق آیات زیاد دیگر در عهد جدید روح القدس عیسی مسیح را از مردگان برخیزانید. باید توجه داشته باشیم که خدا در سه شخصیت عمل می کند و آن: پدر و پسر و روح القدس است این سه یک ذات دارند و با یکدیگر عمل می کنند و اگر بگوییم عیسی مسیح خود از مردگان برخاست نیز اشتباه نیست و حقیقت دارد چون روح القدس روح مسیح نیز هست.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 474 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر