شریعت از چه زمانی آغاز شد و چه زمانی کامل شد؟ آیا در عهد عتیق نیز می بایست مردم از گناهان خود پشیمان می شدند و توبه می کردند و بعد قربانی می گذراندند؟

شریعت از زمان موسی شروع شد و تمام عهد عتیق حتی تا زمان زندگی عیسی مسیح دوران شریعت بود. شریعت ناقص نبود که کامل شود. خدا شریعت کاملی را داده بود. پولس رسول می نویسد شریعت برای این داده شد که گناه آشکار شود و اینکه انسان تحت محکومیت است چون گناهکار است. شریعت از هر لحاظ کامل بود ولی سه بعد اخلاقی و اجتماعی و آئینی داشت. بعدهای اجتماعی و آئینی آن خوردن گوشت خوک نیز شامل آن می شد، با آمدن مسیح دیگر کاربردی ندارند بعنی همانگونه که پولس رسول می گوید وقتی اصل آمد، سایه محو شد. اما بعد اخلاقی آن هنوز به قدرت خود باقی است و یک مسیحی مؤظف به رعایت آن می باشد، حتی مسیح به بعد اخلاقی آن عمق بیشتری نیز بخشیده است.

شخصی که قربانی می گذرانید می بایست از گناهان خود پشیمان می بود و توبه می کرد و بعد قربانی را انجام می داد. بلی امروز نیز بدون تسلیم ما به خداوند و اعتراف به گناهان و پشیمانی از گناه و ایمان به کار تمام شده عیسی مسیح روی صلیب و قیام او از مردگان نجاتی میسر نیست.

 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Oct/06/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 517 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر