آیا آدم و حوا نادان بودند و دانش نداشتند و به این خاطر گناه کردند؟

در باره آدم و حوا باید دانست که کتاب مقدس نشان می دهد که نه فقط جاهل نبودند بلکه آنها بر همه حیوانات اسم گذاری کردند و کاملا از همه چیز آگاه بودند. درخت معرفت نیک به انسان دانش نمی بخشید بلکه شناختی از نیک و بد می داد. آدم و حوا تا قبل از خوردن میوه درخت ممنوعه معصوم بودند و از گناه بری و شناختی از بدی که در نتیجه آن خوبی نیز معنا پیدا می کند نداشتند و پس از خوردن از میوه درخت معرفت نیک و بد آنها سقوط کردند و در گناه افتادند. علت اینکه خود را پس از خوردن میوه درخت برهنه دیدند به علت ورود به گناه بود و نه آگاهی از برهنگی خود. آنها پس از خوردن میوه درخت ممنوعه خود را از حضور خدا پنهان کردند چون از او شرمنده بودند و خدا آنها را بخاطر خوردن این میوه سرزنش کرد. از متن کتاب مقدس کاملا مشهود است که آدم و حوا بخاطر تن دادن به وسوسه شریر در گناه افتادند و سقوط کردند و نسل بشر در نتیجه آن سقوط کرد.   

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 448 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر