تفاوت: 1) بخشش و 2) محبت در اسلام و مسیحیت چگونه است؟

مسیحیت معروف به ایمانی است که تأکید زیاد به بخشش دیگران و محبت به دشمنان و محبت بدون قید و شرط دارد. محبتی که عیسی مسیح بصورت عملی در صلیب و زندگی و خدمت فداکارانه خود به پیروانش نشان داد و نمونه ای زیبا از خود به جا گذاشت. محبتی که با تمام رنج صلیب و آمرزش گناهان بسیاری و صلح و آشتی میان مردم همراه بود.

اما از طرف دیگر در اسلام و قرآن مسئله بخشش و محبت به صورتی که در مسیح و در انجیل و صلیب او بشدت قابل لمس است، به هیچ عنوان مشاهده نمی شود و امری بسیار غریب است. برای اطلاعات بیشتر شما را تشویق می کنم که عهد جدید را با دقت مطالعه کنید و تفاوت بخشش و محبت فداکارانه و بدون قید و شرط انجیلی را با قرآن و احادیث اسلامی مقایسه کنید.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

May/30/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 260 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر