چرا عیسی مسیح در سه انجیل اولیه به همگان اعلام کرده است که وی را خدا نپندارند ولی در انجیل یوحنا بارها اعلام کرده است که او خداست؟ انجیل یوحنا از قول عیسی بارها و بارها اعلام می‌کند که من الهی و آسمانی هستم، اما در هیچ کدام از انجیل های متی، مرقس و لوقا که عموماً زمان نگارش آنها به پیش از انجیل یوحنا برمی‌گردد و از نظر زمانی به اتفاقاتی که تعریف می‌کنند، نزدیک تر است، عیسی ادعای خدای گونه بودن ندارد؟

اگر هدف نگارش انجیلها را در نظر بگیرید، متوجه خواهید شد که هر انجیل با هدف خاصی نوشته شده است. انجیل متی، خطاب به یهودیان نوشته شده و با این هدف و انگیزه که ثابت کند، عیسی مسیح همان پادشاه موعود یا مسیحای موعود است و با در نظر گرفتن چنین هدفی اشاره به الوهیت مسیح در این انجیل مسلماً کمتر است و توجه بیشتر به پیشگوییهای عهد عتیق در باره مسیحای موعود است و عملی شدن این پیشگوییها. اما با این وجود اشارات زیادی به الوهیت عیسی مسیح در انجیل متی نیز وجود دارد که برای شما چند نمونه را در زیر قید می کنم:

در همان ابتدای انجیل متی در متی 1: 21 می خوانیم: " و او پسری خواهد زایید و نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا که او امت خویش را از گناهانشان خواهد رهانید." این آیه کاملا" به الوهیت عیسی مسیح اشاره دارد. برای یک یهودی کاملا" روشن بود که وقتی در این آیه اشاره شده که نام او عیسی خواهد بود و عیسی که به عبری همان یهوشوا می باشد به معنای یهوه نجات است می باشد و بعد فرشته نتیجه گیری می کند که این شخص که اسمش یهوه نجات است خودش امت خویش را از گناهانشان خواهد رهانید. لطفاً تفسیر این مسئله را خود شما بفرمایید.

آیه دیگری که باز در انجیل متی ادامه دارد متی 1: 23 یعنی دو آیه بعدی می باشد: " نام او را عمانوئیل خواهند خواند که تفسیرش این است: خدا با ما!!!!؟؟؟؟" از این واضح تر برای بیان الوهیت عیسی مسیح آیه ای وجود ندارد.

و آیات بسیار دیگر در انجیل متی که اشاره به الوهیت عیسی دارند که در حوصله این مقوله نمی گنجد.

در انجیل مرقس 10: 45 متوجه این مسئله می شویم که هدف نگارش این انجیل این است که عیسی مسیح خادم حقیقی بشریت بوده است و آمده است تا بشر را خدمت کند. برای همین در انجیل مرقس می خوانیم که عیسی مسیح می فرماید: " زیرا که پسر انسان نیز نیامده تا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند و تا جان خود را فدای بسیاری کند." اما باز هم در همین انجیل اشارات زیادی به الوهیت ایشان شده است. مثلا":

در مرقس 2: 28 در همان بابهای اولیه انجیل عیسی مسیح می فرماید: " بنابر این پسر انسان مالک سبت نیز هست!!!!؟؟؟؟" آیا متوجه این سخن مسیح می شوید؟ ایشان در واقع اعلام می کنند که صادر کننده حکم سبت هستند و مالک سبت هستند. مالک سبت در دین یهود و در میان قوم یهود کسی به غیر از یهوه خدای قوم یهود نبوده است و این مسئله اشاره مستقیم به الوهیت ایشان دارد.

یک مثال دیگر از مرقس: دو فصل پس از این سخن در مرقس 4: 41 نوشته شده: " این کیست که باد و دریا هم از او اطاعت می کنند؟" توجه داشته باشید که این سؤال پس از نهیب عیسی به باد و طوفان برای شاگردان پیش آمد!!!!؟؟؟؟ راستی کیست که باد و دریا هم از او اطاعت می کنند؟ مسلماً کسی غیر از خالق آسمان و زمین نیست.

و موارد بسیار دیگر...

اما انجیل لوقا با این دیدگاه و انگیزه و هدف نگاشته شده بود که لوقا خطاب به یونانیان ثابت می کند که عیسی مسیح انسان کاملی است که یونانیان در جستجوی او در میان فلاسفه خود بودند!!!! پس کاملا" روشن است که اشاره به بشریت عیسی می بایست مرکزیت داشته باشد. اما باز هم اشاره به الوهیت او در انجیل لوقا کاملا" مشهود است. مثلا":

در همان اوایل انجیل لوقا فصل 5: 8 پس از ملاقات عیسی با پطرس می خوانیم که پطرس به او می گوید: " ای خداوند از من دور شو زیرا مردی گناهکارم." توجه داشته باشید که کلمه ای که در اینجا خداوند ترجمه شده در جاهای دیگر عهد جدید همان عنوانی است که برای یهوه یعنی خدای قوم اسرائیل بکار گرفته شده و در این آیه پطرس به او می گوید ای خداوند از من دور شو زیرا مردی گناهکارم!!!!؟؟؟؟ خود قضاوت کنید. انسان در حضور چه کسی خود را کاملاً گناهکار و عریان می بیند. آدم و حوا از حضور چه کسی خود را پنهان کردند؟

باز در لوقا 6: 5 یعنی یک فصل پس از این اتفاق می خوانیم: پسر انسان مالک روز سبت است." یعنی همان ادعای کتاب مرقس را مکرراً در اینجا شاهدیم!!!!؟؟؟؟ در واقع عیسی خود را مالک روز سبت یعنی همان یهوه خدای قوم اسرائیل معرفی می کند. به نظر بنده این آیه یکی از آیات بسیار قوی در اثبات الوهیت عیسی مسیح است.

و آیات بسیار دیگر در انجیل لوقا.

اما نتیجه گیری شما در باره انجیل یوحنا و گذشت زمان طولانی در ابراز الوهیت عیسی و امکان غلو در این اظهارات که اشاراتی است از جانب مسلمانان و نیز خداناباوران! در زیر پاسخ داده شده است:

انجیل یوحنا در زمانی نگارش یافت که همه رسولان مسیح شهید شده بودند و تنها رسول مسیح که زنده باقی مانده بود، یوحنای رسول بود. اگرچه او نیز به اندازه کافی شکنجه شده بود و آزار دیده بود! یوحنای رسول در زمان خویش شاهد بروز تعالیم بسیار عجیب و غریب در باره عیسی مسیح شده بود و به این علت در زمان حیات خویش به اصلاح تعالیم کلیسایی پرداخت و با این انگیزه به نگارش انجیل یوحنا پرداخت. انجیل یوحنا خطاب به کلیساهای گوناگون در امپراطوری روم جهت اصلاح تعالیم غلط و مسموم نگاشته شد. و در این انجیل مسلماً یوحنا به آن چیزهایی که در متی و مرقس و لوقا اشاره شده بود و حتی بارها تکرار شده بود، کمتر اشاره می کند و به موضوعاتی که این سه انجیل به آنها نپرداخته اند و او به عنوان آخرین رسول باقی مانده با الهام روح خدا و با یادآوری روح خدا که عیسی مسیح به رسولانش در یوحنا 16: 12-16 نبوت کرده بود، این انجیل را به رشته تحریر در آورد و یوحنای رسول این مسئله را که عیسی مسیح فقط یک بشر بوده و برتر از یک معلم اخلاق بیش نبوده، اعتراض کرده و در انجیلش این مسئله را مورد هدف قرار می دهد که ثابت کند عیسی مسیح همان پسر خدا و دومین شخصیت تثلیث و دارای الوهیت مطلق است. در واقع یوحنای رسول عیسی مسیح را خدایی معرفی می کند که انسان شده است و مسلماً به علت بروز تعالیم غلط در آن زمان و نگرانی یوحنای رسول از رشد این تعالیم که مانند قارچ از هر طرف بر می خاست به ارائه تعلیم صحیح و راستین در باره شخص عیسی مسیح و الوهیت او پرداخت.

در ضمن قابل ذکر است که عیسی مسیح در هیچ انجیلی الوهیت خویش را منکر نشده است و اشاره شما به این مطلب می بایست بدون مطالعه دقیق اناجیل صورت گرفته باشد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/21/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 164 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر