نویسندگان کتاب مقدس چه کسانی بودند؟

اساساً کتاب مقدس در ورای نویسندگان بشری، توسط خود خدا نوشته شده است. دوم تیموتائوس 16:3 به ما می گوید که کتاب مقدس توسط خدا "الهام شده است". خدا بر نویسندگان کتاب مقدس نظارت کرد تا با وجود استفاده از سبک نگارشی و شخصیت نویسندگان آن، دقیقاً همان چیزی را که خدا در نظر داشت، بنگارند. کتاب مقدس توسط خدا دیکته نشد بلکه کاملاً توسط او الهام و هدایت شد. کتاب مقدس توسط حدوداً 40 نفر از پیش زمینه های گوناگون در طول 1500 سال به رشته تحریر درآمد. اشعیا یک نبی بود، عزرا یک کاهن بود، متی یک باجگیر بود، یوحنا یک ماهیگیر بود، پولس خیمه دوز بود، موسی یک شبان بود، لوقا یک پزشک بود. با وجود اینکه کتاب مقدس توسط نویسندگان مختلفی در طول 15 قرن نوشته شد، اما مطالب کتاب مقدس با همدیگر تناقض ندارند و هیچ اشتباهی در آن وجود ندارد. نویسندگان چشم اندازهای مختلفی دارند، اما همگی همان خدای واحد حقیقی، و همان راه واحد نجات یعنی عیسی مسیح را اعلان می کنند (یوحنا 6:14؛ اعمال 12:4). تعداد کمی از کتب کتاب مقدس به طور مشخص نام نویسنده آن را ذکر می کند. در اینجا کتب کتاب مقدس به همراه نام شخصی که به اعتقاد اکثر محققان کتاب مقدسی به عنوان نویسنده کتاب پنداشته می شود به همراه تاریخ تقریبی نگارش آن آمده است: پیدایش، خروج، لاویان، اعداد، تثنیه = موسی – 1400 پیش از میلاد یوشع = یوشع – 1350 پیش از میلاد داوران، روت، اول سموئیل، دوم سموئیل = سموئیل/ناتان/جاد – 1000تا 900 پیش از میلاد اول پادشاهان، دوم پادشاهان = ارمیا – 600 پیش از میلاد اول تواریخ، دوم تواریخ، عزرا، نحمیا = عزرا – 450 پیش از میلاد استر = مردخای – 400 پیش از میلاد ایوب = موسی – 1400 پیش از میلاد مزامیر = نویسندگان متعدد، اما پیشتر آن توسط داوود – 1000 تا 400 پیش از میلاد امثال، جامعه، غزل غزلهای سلیمان = سلیمان – 900 پیش از میلاد اشعیا = اشعیا – 700 پیش از میلاد ارمیا، مراثی ارمیا = ارمیا – 600 پیش از میلاد حزقیال = حزقیال – 550 پیش از میلاد دانیال = دانیال – 550 پیش از میلاد هوشع = هوشع – 750 پیش از میلاد یوئیل = یوئیل – 850 پیش از میلاد عاموس = عاموس – 750 پیش از میلاد عوبدیا = عوبدیا – 600 پیش از میلاد یونس = یونس – 700 پیش از میلاد میکاه = میکاه – 700 پیش از میلاد ناحوم = ناحوم – 650 پیش از میلاد حبقوق = حبقوق – 600 پیش از میلاد صفنیا = صفنیا – 650 پیش از میلاد حجی = حجی – 520 پیش از میلاد زکریا = زکریا – 500 پیش از میلاد ملاکی = ملاکی – 430 پیش از میلاد متی = متی – 55 میلادی مرقس = یوحنای مرقس – 50 میلادی لوقا = لوقا – 60 میلادی یوحنا = یوحنا – 90 میلادی اعمال = لوقا – 65 میلادی  رومیان، اول قرنتیان، دوم قرنتیان، غلاطیان، افسسیان، فیلیپیان، کولسیان، اول تسالونیکیان، دوم تسالونیکیان، اول تیموتائوس، دوم تیموتائوس، تیطس، فلیمون = پولس – 50 تا 70 میلادی عبرانیان = نامشخص، به احتمال زیاد پولس، لوقا، برنابا، یا آپولوس – 65 میلادی یعقوب = یعقوب – 45 میلادی اول پطرس، دوم پطرس = پطرس – 60 میلادی اول یوحنا، دوم یوحنا، سوم یوحنا = یوحنا – 90 میلادی یهودا = یهودا – 60 میلادی مکاشفه = یوحنا – 90 میلادی   منبع: www.gotquestions.org


Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 480 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر