آیا رقصیدن و شادی کردن در کلیسا، مانعی ندارد؟

بارها در کتاب مزامیر داود و نیز در کتاب مقدس، اشاره شده که نه فقط مریم خواهر موسی در حضور خدا رقص و پایکوبی و شادی کرد، داود نیز در حضور خدا رقصید و شادی کرد. خدای کتاب مقدس خدای رقص و پایکوبی و شادی است و به هیچ عنوان از این مسئله احساس بی احترامی نمی کند، بلکه برعکس این خدا از اینکه فرزندانش شادی می کنند، لبخند بر چهره او می آید و خود نیز شادی می کند!

Mar/19/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 63 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر