با سلام و خسته نباشید 1--چرا تورات سرزمین عمونى‏ها را جزء متصرفات حضرت موسی ندانسته است و حتى خداوند او را از تصرف آن و ورود به آن منع کرده است (53) در حالى که کتاب یوشع این سرزمین را جزء متصرفات حضرت موسى دانسته است. 2-چرا در تورات مدت اقامت‏بنى‏اسرائیل در مصر چهارصد و سى سال دانسته شده است (55) در حالى که در جاى دیگر این مدت، چهارصد سال بیان شده است کتاب اعمال رسولان مدت اقامت‏بنى‏اسرائیل چهارصد سال آمده است (57) در حالى که در رساله پولس به علاطیان مدت، چهارصدوسى سال بیان شده است (58) جالب این است که بدانیم به نظر بسیارى از مورخین حتى مورخین اهل کتاب هیچیک از این دو نظر صحیح نیست. قول صحیح این است که مدت قامت‏بنى‏اسرائیل در مصر حدود دویست و پانزده سال بوده است. 3-چرا در مضامین باب دوم از کتاب عزرا با مضامین باب هفتم از کتاب نحمیا در رهبران یهودى و نام طوایف و تعداد یهودیانى که در بابل اسیر بودند و به دستور کوروش به اورشلیم بازگشتند اختلاف فاحشى دارند. جالبتر این که هر دو کتاب در جمع‏بندى (شمارش کل نفرات) دچار اشتباه فاحش شده‏اند. زیرا حاصل جمع نفرات بر اساس نقل کتاب عذرا 29818 نفر و بر اساس کتاب نحمیا 31089 نفر مى‏شود در حالى که هر دو کتاب حاصل جمع نفرات را 42360 نفر اعلام مى‏دارند. 4-چرا در در کتاب اول پادشاهان آمده است: «در سومین سال سلطنت آسا - پادشا یهودا - «بعشا» بر اسرائیل پادشاه شد و بیست و چهار سال در ترصه سلطنت کرد. (60) اما در کتاب دوم تواریخ آمده است: «در سال سى و ششم سلطنت آسا، «بعشا» پادشاه اسرائیل به یهودا لشکر کشید..» . (61) اختلاف میان این دو کتاب آشکار است زیرا بر حسب آنچه که در کتاب اول پادشاهان آمده است‏بعشا حدود ده سال قبل از سال سى و ششم سلطنت آسا، سلطنتش پایان یافته بود چگونه ممکن است در این زمان به یهودا لشکر کشى نماید؟ 5-چرا در در کتاب دوم سموئیل آمده است: «بار دیگر خشم خداوند بر قوم اسرائیل شعله‏ور شد. پس او براى تنبیه ایشان، داوود را بر آن داشت تا اسرائیل و یهودا را سرشمارى کند. داوود به یوآب - فرمانده سپاه خود - گفت: «از مردان جنگى سراسر کشور سرشمارى به عمل آورد..» . (62) اما در کتاب اول تواریخ در همین مورد آمده است: «شیطان خواست اسرائیل را دچار مصیبت نماید. پس داوود را اغوا کرد تا اسرائیل را سرشمارى کند. داوود به یوآب و سایر رهبران اسرائیل چنین دستور داد: به اسرائیل بروید و مردان جنگى را سرشمارى کنید..» . (63) همانگونه که ملاحظه گردید، در کتاب سموئیل سرشمارى را از جانب خدا و به دستور او مى‏داند اما در کتاب تواریخ، این کار را از جانب شیطان و به اغواى او مى‏داند 6-چرا در کتاب تورات آمده است: «شخص حرامزاده و فرزندان او تا ده نسل، نباید وارد جماعت‏خداوند شوند» . (64) این حکم علاوه بر این که غیر معقول جلوه مى‏کند، مستلزم این است است که حضرت داوود و پدران او تا فارص داخل جماعت‏خدا نباشند زیرا که بنا به تصریح انجیل متى داوود نسل دهم فارص مى‏باشد (65) و فارص بر اساس گفته تورات حرامزاده و ولدالزنا است. (66) از این گذشته لازم مى‏آید که حضرت سلیمان و حضرت عیسى مسیح نیز داخل در جماعت‏خدا نباشند زیرا به گفته انجیل، حضرت سلیمان و عیسى از نسل داوود بوده‏اند (67) علاوه بر این لازم مى‏آید که حضرت اسحاق و یعقوب و یوسف و فرزندان آنها داخل در جماعت‏خدا نباشند زیرا به گفته تورات حضرت ابراهیم با خواهر ناتنى خود (ساره) ازدواج کرده است و از این راه آن پیامبران بدنیا آمده‏اند. (68) و در تورات آمده است که خواهر ناتنى از محارم است. (69) از این گذشته لازم مى‏آید که حضرت موسى و هارون داخل در جماعت‏خدا نباشند زیرا به گفته تورات پدر این دو (عمران) با عمه خود ازدواج کرده و صاحب این دو فرزند شده است. (70) با آنکه در تورات آمده است که عمه از محارم و ازدواج با او حرام است. (71) بنابراین، طبق گفته تورات بسیارى از پیامبران بزرگ داخل در جماعت‏خدا نمى‏باشند و حرامزاده‏اند. . 7-چرا موسی مردم را از خدا می ترساند ؟و می گوید قوم ها باید از خدا بترسند ؟ تثنیه، باب 31، آیه 9- 12 8-بر طبق ایات زیر ایا عیسی مسیح پیام اور عشق و محبت است یا خشونت ؟ «چون عید فصح یهود نزدیک بود عیسی به اورشلیم رفت، و در هیکل فروشندگان گاو و گوسفند و کبوتر و صرافان را نشسته یافت، پس تازیانه‌ای از ریسمان ساخته همه را از هیکل بیرون نمود. هم گوسفندان و گاوان را و نقود صرافان را ریخت و تخت‌های ایشان را واژگون ساخت و به کبوترفروشان گفت اینها را از اینجا بیرون برید و خانه پدر مرا خانه تجارت مسازید. آنگاه شاگردان او را یاد آمد که مکتوب است غیرت خانه تو مرا خورده است.» 13 تا 17: 2 یوحنا. «پس عیسی داخل هیکل خدا (معبد سلیمان) گشته جمیع کسانی را که در هیکل خرید و فروش میکردند بیرون نمود و تخت‌های صرافان و کرسی‌های کبوتر فروشان را واژگون ساخت و ایشان را گفت مکتوب است که خانه من خانه دعا نامیده میشود لیکن شما مغاره دزدانش ساخته‌اید.» 12 و 13: 21 متی «پس (عیسی و شاگرانش) وارد اورشلیم شدند. چون عیسی داخل هیکل گشت به بیرون کردن آنانی که در هیکل خرید و فروش میکردند شروع نمود. تخت صرافان و کرسی‌های کبوترفروشان را واژگون ساخت و نگذاشت کسی با ظرفی از میان هیکل بگذرد و تعلیم داده گفت: آیا مکتوب نیست که خانه من خانه عبادت تمامی امت‌ها نامیده خواهد شد. اما شما آن را مغاره دزدان ساخته‌اید.» 15 تا 17: 11 مرقس. «چون داخل هیکل شد کسانی را که در آنجا خرید و فروش میکردند به بیرون نمودن آغاز کرد. و به ایشان گفت مکتوب است که خانه من خانه عبادت است لیکن شما آن را مغاره دزدان ساخته‌اید.» 45 و 46: 19 لوقا. چون 11: 7 کتاب ارمیاء مینویسد: «آیا این خانه که به اسم من مسمی است در نظر شما مغاره دزدان شده است؟» می‌بینیم هر 4 انجیل این مطلب را بیان می‌کنند. عیسی مسیح میفرماید: «گمان مبرید که آمده‌ام تا سلامتی بر زمین بگذارم نیامده‌ام تا سلامتی بگذارم بلکه شمشیر را. زیرا آمده‌ام تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر خویش و عروس را از مادر شوهرش جدا سازم. و دشمنانِ شخص، اهل خانه او خواهند بود.» 34 تا 36: 10 متی. «من آمدم تا آتشی در زمین افروزم. پس چه میخواهم اگر الان در گرفته است ... آیا گمان میبرید که من آمده‌ام تا سلامتی بر زمین بخشم. نی. بلکه به شما میگویم تفریق (جدائی) را. زیرا بعد از این، پنج نفر که در یک خانه باشند، دو از سه و سه از دو جدا خواهند شد. پدر از پسر و پسر از پدر و مادر از دختر و دختر از مادر و خارسو (مادر شوهر) از عروس و عروس از خارسو مفارقت خواهند نمود.» 49 تا 53: 12 لوقا. «آنگاه برادر برادر را و پدر فرزند را به هلاکت خواهند سپرد. و فرزندان بر والدین خود برخاسته ایشان را به قتل خواهند رسانید. تمام خلق به جهت اسم من شما را دشمن خواهند داشت. اما هر که تا به آخر صبر کند همان نجات یابد.» 12 و 13: 13 مرقس. «پس (عیسی) به ایشان (به شاگردانش) گفت لیکن الان هر که کیسه دارد آن را بردارد و همچنین توشه دان را و کسی که شمشیر ندارد جامه خود را فروخته آن را بخرد. زیرا به شما میگویم که این نوشته در من میباید به انجام رسید، یعنی با گناهکاران محسوب شد زیرا هر چه در خصوص من است انقضاء دارد. گفتند ای خداوند اینک دو شمشیر. به ایشان گفت کافی است.» 36 تا 38: 22 لوقا. در موقعی که برای دستگیری عیسی آمده بودند «ناگاه یکی از همراهان عیسی دست آورده شمشیر خود را از غلاف کشیده بر غلام رئیس کهنه زد و گوشش را از تن جدا کرد. آنگاه عیسی وی را گفت شمشیر خود را غلاف کن زیرا هر که شمشیر گيرد به شمشیر هلاک گردد.» 51 و 52: 26 متی. «یکی از حاضرین شمشیر خود را کشیده بر یکی از غلامان رئیس کهنه زده گوشش را برید.» 47: 14 مرقس. «یکی از ایشان غلام رئیس کهنه را زده گوش راست او را از تن جدا کرد. عیسی متوجه شده گفت تا به این بگذارید و گوش او را لمس نموده شفا داد.» 50 و 51: 22 لوقا. «آنگاه شمعون پطرس شمشیری که داشت کشیده به غلام رئیس کهنه که ملوک نام داشت زده گوش راستش را برید. عیسی به پطرس گفت شمشیر خود را غلاف کن آیا جامی را که پدر بمن داده است ننوشتم؟» 10 و 18:11 يوحنا. معلوم نیست که کدامیک از انجیل‌ها درست میگوید: آیا عیسی گفت شمشیر بخرید یا گفت «هر که شمشیر گیرد به شمشیر هلاک گردد؟» ولی معلوم میشود یکی یا دو نفر از حواریون شمشیر داشتند. عیسی مسیح در شماره 17 تا 19: 5 متی میفرماید: «گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات یا صحف انبیاء را باطل سازم. نیامده‌ام تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم. زیرا هر آینه به شما میگویم تا آسمان و زمین زایل نشود همزه‌ای یا نقطه‌ای از تورات هرگز زایل نخواهد شمرده شود. اما هر که به عمل آورد و تعلیم نماید، او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد.» بعد در شماره 20 تا 46: 5 متی احکام تورات را سخت‌تر میکند نه آسان‌تر. چون میفرماید: «تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزون نشود به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد. (حکم تورات را سخت‌تر کرده یا آسان‌تر؟) شنیده‌اید که به اولین (یعنی تورات) گفته شده است قتل مکن. و هر که قتل کند سزاوار حکم شود. (مطابق شماره 30 و 31: 35 اعداد «قاتل به گواهی شاهدان کشته شود و یک شاهد برای کشته شدن کسی شهادت ندهد. و هیچ فدیه بعوض جان قاتلی که مستوجب قتل است مگیرید، بلکه او البته کشته شود.») لیکن من به شما میگویم هر که به برادر خود بی سبب خشم گیرد مستوجب حکم باشد و هر که برادر خود را راقا گوید مستوجب قصاص باشد و هر که احمق گوید مستحق آتش جهنم بود.» 20 تا 22: 5 متی. (آیا حکم تورات را سخت‌تر کرده یا آسان‌تر؟) ... «شنیده‌اید که به اولین (یعنی در تورات) گفته شده است زنا مکن (شماره 15: 20 خروج و شماره 18: 5 تثنیه) لیکن من به شما میگویم هر کس به زنی نظر شهوت اندازد هماندم در خود با او زنا کرده است. پس اگر چشم راستت تو را بلغزاند قلعش کن شد، تا همه واقع شود. پس هر که یکی از این احکام کوچکترین را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد در ملکوت آسمان کمترین و از خود دور انداز زیرا تو را بهتر آن است که عضوی از اعضایت تباه گردد از آنکه تمام بدنت در جهنم افکنده شود. و اگر دست راستت تو را بلغزاند قطعش کن و از خود دور انداز زیرا تو را مفیدتر آن است که عضوی از اعضای تو نابود شود از آنکه کل جسدت در دوزخ افکنده شود.» 27 تا 30: 5 متی. (حکم تورات را سخت‌تر کرده یا آسان‌تر؟) «و (در تورات شماره 1 و 2: 24 تثنیه) گفته شده است، هر که از زن خود مفارقت (جدائی) جوید طلاق نامه‌ای بدو بدهد. لیکن من به شما میگویم هر کس به غیر علت زنا زن خود را از خود جدا کند باعث زنا کردن او میباشد. (چون طلاقش درست نبوده) و هر که زن مطلقه را نکاح کند زنا کرده باشد.» شماره 31 و 32: 5 متی. چون با زن شوهردار ازدواج کرده زيرا طلاق او درست نبوده. حالا مسیحیان چه میکنند؟ ... «شنیده‌اید چشمی به چشمی و دندانی به دندانی (شماره 23 تا 25: 21 خروج و 20: 24 لاویان) لیکن من به شما میگویم با شریر مقاومت نکنید. بلکه هركه به رخساره راست تو طپانچه (کشیده. سیلی. مشت) زند دیگری را نیز به سوی او بگردان. و اگر کسی خواهد با تو دعوائی کند و قبای تو را بگیرد عبای خود را نیز بدو واگذار و هر که تو را برای یک میل مجبور سازد، دو میل همراه او برو.» 38 تا 41: 5 متی. .... «شنیده‌اید که گفته شده است همسایه خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت کن. اما من به شما میگویم که دشمنان خود را محبت نمائید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید. تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید زیرا آفتاب خود را بر بدان و نیکان طالع میسازد و باران بر عادلان و ظالمان میباراند...» اما وقتی عیسی مسیح اندکی قدرت یافت همانطور که دیدیم تخت صرّافان را واژگون ساخت و آنها را از هیکل بیرون کرد 9-چرا عیسی مسیح فرمودند که هر که به رخساره راست تو طپانچه زند دیگری را نیز بسوی او بگردان.؟ 10-عیسی از نسل کیست ؟ عیسی یهودی و از نسل یهودا بود. مطابق هر دو نسب نامه او که مسلماً یکی از آن دو غلط است. چون هر دو نسب نامه از آدم تا داود یکی است ولی بر حسب آنچه انجیل متی مینویسد او از نسل سلیمان میباشد و مطابق انجیل لوقا او از نسل ناتان پسر دیگر داود بود. در انجیل متی، ‌عیسی را از فرزندان سلیمان بن داود می‌داند. (۲۲) در حالی که در انجیل لوقا از فرزند ناتان بن داود معرفی شده است.

دوست عزیز و خوبم سلام و روز به خیر و خوشی،

بابت تأخیر طولانی در پاسخ به سؤالات شما، به علت مشغله کاری زیاد و ازدحام سؤالات بسیار و ایام تعطیلات میلاد مسیح و آمادگی برای سالی که در پیش است، صمیمانه از شما پوزش می طلبیم.

پرسش های بی شمار شما در مورد كتاب مقدس را ديدم وآنها به من اين انگيزه را می داد كه شما واقعاً حق جو هستيد ودر تلاش هستيد كه حق را بشناسيد واين باعث می شود، شما راكه ند يده ام و نمی شناسم، بی نهايت احترام بگذارم  و از شما قدردانی كنم، چرا كه دنيای امروزی ما به سوژه های ديگری اشتياق دارد تا به امور خدا.

من پرسش هاي شما را  به دقت خواندم و آنها  را آناليز نمودم و همه آنها پرسش هايی  بودند كه تقربياً پاسخ همه آنها به تفصیل در وب سایت پر پاسخ موجود است.

ولي آنچه به طور  واضح در سؤالات  شما مشهود است اين است كه سؤالات شما مستقيماً از مطالعه كتاب مقدس بدست نيامده، بلكه از نقد يك كتاب اسلامی كپی شده است كه شماره های آخر هر سؤال؛ نشان دهنده  منبع يا كتابنامه آن كتاب است و نه آيه مربوطه!

به عنوان مثال شما دوست خوب و عزيزم، در اولين سؤال خود فرموديد كه آيا كتاب تورات گم شده است و در دنباله آن ذكر نموديد كه تورات تحریف شده و گم شدن آن از نظر تاريخی حتمی است ومثالی كه آورديد از كتاب دوم تواريخ ایام فصل ١٤ می باشد. درحالی که اگر خودتان به فصل ١٤ مراجعه كنيد، عملاً چنين چيزی در آنجا نمی بينيد واين نشان می دهد كه شما شخصی هستيد كه اهل مطالعه هستید، ولي كتاب مقدس را بطور دقيق بررسی  نكرده ايد.

 نكته دوم: در اكثر سؤالات شما آيه ها، بطور دقيق  بيان نشده اند. مثلاً در سؤا ل اولتان كه از مجازات خداوند برای سه نسل بعدی سخن گفتيد از کتاب خروج سخن گفتيد وشماره ١٧ را ذكر نموديد در حالي كه عدد ١٧ شماره باب یا فصل كتاب  نمي باشد بلکه به آیه فصل پنجم کتاب خروج اشاره دارد. ودر قسمت دوم پرسش هم آیه بطور دقيق ذكر نشده. برادر خوبم، من احساس وتشنگی شما را  نسبت به كتاب مقدس درك می كنم و پرسش هايتان برای من تقریباً قابل درك است و پاسخ های همه آنها  در وب سایت پرپاسخ موجوداست. جهت اطلاع شما، كتاب مقدس دائماً از طرف ايمان داران مسيحي مورد نقد و بررسی قرار می گیرد واين برای ما  كفر محسوب نمی شود ودر دوره های الاهيات مسیحی، شخص مسیحی می بایست حتماً واحد نقادی كتاب مقدس را بگذارند!

 بنايراين موضوع  و اِشکال اصلی شما در یافتن پاسخ نیست بلكه  مشكل اساسی تان روش پر سيدن شما است!  شايد بیجا نباشد اين نقل قول را از آلبرت آینشتين فيزيكدان برجسته برايتان نقل قول كنم که می گويد: " اگر برای حل مسأله ای كه جانم در گروی آن باشد يك ساعت فرصت به من داده شده باشد؛ 55 دقيقه آن را صرف طرح پرسش های صحيح می کردم! چون اگر پر سش صحيح معادله ام را بدانم، مسأله در كمتر از ٥ دقيقه حل می شود!!!"

پر سش های شما به طور كلی به سه دسته تقسیم مي شود:

 پرسش های دسته اول: مربوط به مجازات های  خداوند در عهد عتيق  يعنی نظام حقوقی خداوند در عهد عتيق

پرسش های دسته دوم: در مورد تحريف كتاب مقدس

و پرسش های دسته سوم: مربوط به داستانهای غیر اخلاقی

در نخستين نگاه بايد به شما يادآوری كنم که هيچ جوابی برای شما قانع کننده نخواهد بود، چرا كه كناب مقدس هیپ شباهتی به قرآن و ساير كتب آسمانی ندارد و کتابی كتاب کاملاً زمينی می باشد كه خدا بر روی زمين  به وسيله انسانهای زمينی با انسان سخن گفت!

دوست خوبم کتاب مقدس يك دايره المعارف نيست كه به ما فقط یک سری اطلاعات تحویل بدهد. برای درک آن، می بایست به آن باور داشت.

در ابتدا به پرسش شما در مورد داستانهای غير اخلاقی  در كتاب مقدس می پردازم:

يكي از ايرادات  متداول و قديمی اين است كه می گويند فصل هايی در آن وجود دارد كه از أول تا اخر آن آلوده است وحتي مصلحت در آن است که  آنها را براي بچه ها نخوانیم. ولي دوست خوبم اين ها واقعيت های تاریخ زندگی بشر خاكی است. يعني كتاب مقدس نمی تواند وقايعی را كه در تاريخ اتفاق افتاد ناديده بگيرد و از آنها چشم پوشی کند، حتي اگر آن وقایع مربوط به إنسانهایی بزرگ باشد. اگر قرآنِ اسمانی شما بخاطر اینکه محمد آسمانی و قطعاً از نظر قرآن هم بی گناه می باشد؛ به این علت است که نسبت به گناهان محمد بي تفاوت است. اما آيا واقعیت امر چنين است؟ آیا محمد بر روی زمین هیچ گناهی مرتکب نشده؟ در حالی كه خدای كتاب مقدس از انسانهای روی زمين سخن می گويد و نسبت به خطایای آنها صادقانه شرح می دهد و این مسئله زمانی  برای شما قابل فهم خواهد بود که به اين خدا باور داشته باشید واجازه دهيد وارد زندگي شما شود.

شايد مثال ديگری می تواند روشنگر معمای ما باشد: در بهترين و با ارزش ترين كتابهای پزشكي مي توان قسمت هايی را يافت كه زياد جالب نيستند، ولي اين قسمت ها به واقعیتهایی اشاره می کنند که نمی توان آنها را از دوره های پزشکی حذف کرد.

دومبن پرسش شما در مورد عدالت خدا ومجازات های خداوند برای نسل سوم وچهارم است. يعني نظام حقوقی وعدالت خدا در عهد قديم.  بايد اشاره كنيم که اين نظام حقوقی در دوره های گوناگون، متناسب با عدالت خدا، تغییر می كند. فهميدن نظام حقوقی خداوند، مستلزم اين است كه حقيقتاً گناه را باید شناخت وثانياً می بایست از عملکرد قوم اسرائیل و نیز شرارت انسانها در دوره های گونا گون آگاه بود.

آگاهي از همه اينها مرا به اين نقطه مي رساند كه خدای عهد عتيق هم به مانند عهد جديد عادل بوده است! درک این مطللب به مثابه اثبات يك قضيه رياضي نيست. تحليل نظام حقوقي خداوند مانند تجزیه و تحلیل سيستم های حقوقی اين جهان نيست. در انجيل داستانی وجود  دارد که شخصی تمام روز كار مي كند و مزدی را می گيرد و شخصی ديگر از نيم روز كار می كند و همان مزد را دریافت می کند و باز یک نفر ديگر فقط دو ساعت كار می كند ولی همان مزد برابر نصیب این سه شخص می شود. این نظام حقوقي كتاب مقدس است كه بر مبنای عدالت خدا  استوار شده و نه عدالت بشری!

اما در مورد تحريف شدن كتاب مقدس مقالات ونوشته های زيادی در وب سایت پرپاسخ و بسیاری از منابع مسیحی دنیا منعكس شده  که شما را که اهل مطالعه و تحقیق و جستجو هستید، تشویق به مطالعه آنها می کنم.

از آشنایی با شما خوشوقتم و برای شما این دعا را خطاب به پدر آسمانیام می كنم:

" پدر برای اين دوستم كه تا به حال موفق به ملاقاتشان نشدم، تو را شكر مي كنم  و برای قلب ساده و مشتاق او واقعاً از صمیم قلب سپاسگذارم. دعا می كنم كه او تو را آنگونه که در حقیقت هستی، بشناسد و در آرامش تو زندگی كند.

در نام عيسي مسيح خداوند، آمين."

شاد و پیروز و سربلند باشید،

 دوستدار شما علی خیراندیش

Jan/16/2019 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 5 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر