مسیحیان ایمان دارند به : یک خداوند ، عیسی مسیح ، پسر یگانه خدا بوجود آمده از پدر پیش از ‏خلقت جهان ، نور از نور،‏ خدای حقیقی از خدای حقیقی

حال به ذکر آیات کلام خدا در تأیید و تعلیم این آموزه می‌پردازیم ‏ یکی از اولین شاگردان او یعنی پطرس رسول چنین می‌گوید :«زیرا آنگاه که آمدن پر قدرت ‏خداوندمان عیسی مسیح را به شما اعلام می کردیم؛ از پی افسانه هایی که زیرکانه ابداع شده ‏باشند نرفته بودیم بلکه کبریایی او را به چشم دیده بودیم. او از خدای پدر؛ جلال و اکرام یافت و ‏سروشی از جلال کبریایی به او در رسید که: «این است پسر محبوبم که از او خشنودم.» ما خود ‏بر آن کوه مقدس با او بودیم و آن سروش آسمانی را به گوش شنیدیم.» دوم پطرس16:1 -18 .‏ ‏ ‏ عیسی خود فرمود :«من و پدر یکی هستیم........چگونه می توانید به کسی که پدر وقف کرده و ‏به جهان فرستاده است؛ بگویید کفر می گویی، تنها از آن رو که گفتم پسر خدا هستم؟ اگر کارهای ‏پدرم را به جا نمی آورم کلامم را باور نکنید. اما اگر بجا می آورم حتی اگر کلامم را باور نمی ‏کنید دست کم به آن کارها ایمان آورید تا بدانید و باور داشته باشید که پدر در من است و من در ‏پدر » یوحنا30:10 و 36-38 ‏ همچنین در رساله به کولسیان 15:1 و17-19 و3:2 و9 می خوانیم: « او صورت خدای نادیده ‏است و فرزند ارشد بر تمامی آفرینش..........او پیش از همه چیز وجود داشته و همه چیز در او ‏قوام دارد او بدن یعنی کلیسا را سر است . او سر آغاز و نخستزاده از میان مردگان است تا در ‏همه چیز برتری از آن او باشد. زیرا خشنودی خدا در این بود که با همه کمال خود در او ساکن ‏شود...........که در او همهً گنجهای حکمت و معرفت نهفته است. زیرا الوهیت با همهً کمالش ‏بصورت جسمانی در مسیح ساکن است.»‏ در اول قرنتیان 6:8 می خوانیم: « اما ما را تنها یک خداست یعنی خدای پدر که همه چیز از ‏اوست و ما برای او زندگی می کنیم و تنها یک خداوند است یعنی عیسی مسیح که همه چیز به ‏واسطهً او پدید آمده و ما به واسطهً او زندگی می کنیم.»‏ قدرت خدا در خلقتش نمایان است؛ همچنانکه شخصیت او در پسر مقدسش آشکارمی گردد، ‏وقتی که کتاب مقدس می گوید که عیسی پسر خداست این مبین رابطهً منحصر به فرد و ‏مخصوص میان دو شخصیت‎ ‎مجزا ولی برابر در ذات در یک خدای واحد است. درعین حال که ‏خدا وجودی یگانه است، در او سه شخصیت مجزا( پدر، پسر ، روح القدس ) ولی برابر و ‏همذات وجود دارد که اصطلاحاً به آن تثلیث اقدس می‌گویند. باید اکیداً اذغان داشت که مسیحیان ‏به سه خدا که خود چیزی جز شرک و الحاد نیست معتقد نبوده بلکه خدای واحد حقیقی را در ‏تثلیث و تثلیث را در یگانگی خدا می‌پرستند. ریشه اعتقاد به تثلیث را می‌توان در بیانات مقدس ‏عیسی مسیح و سپس رسولان مقدسش یافت ( انجیل متی 28 : 19 و متی 3 :16 و 17 دوم ‏قرنتیان 13 : 14 و آیات بسیار دیگر در سرتاسر عهد جدید ).‏ ‏ وحدانیت مسیحی به معنای در نظر گرفتن خدا به عنوان عدد یک ریاضیاتی نیست که این گونه ‏تعریف از یگانگی خدا هیچ ریشه‌ای در عقیده توحیدی نداشته بلکه خود از خاستگاه فلسفی برخی ‏فلاسفه کهن دنیای قدیم برمی‌خیزد، توضیح و تشریح این راز عمیق و زیبای الهی که توسط روح ‏القدس آشکار و قابل فهم می‌گردد موضوعی خارج ازاین مقاله است که در مجالی دیگر بطور ‏مفصل به آن خواهیم پرداخت.‏


Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 501 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر