آیا ایمانداران مجاز به تعمید دادن یکدیگر هستند؟ یا اینکه فقط کشیشان مجاز به تعمید دادن هستند؟

در کتاب مقدس شاهد تعمید دادن افراد توسط ایمانداران نیستیم و همیشه به افرادی مانند رسولان مسیح یا یحیی تعمید دهنده اشاره شده که افراد را تعمید داده اند، پس کاملاً از کلام خدا مشهود است که اشخاصی که از نظر تعلیمی و کتاب مقدسی و روحانی صلاحیت داشته باشند، می توانند شخص نوایمان را تعمید دهند.

Mar/08/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 69 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر