رسولان در کتاب مقدس چه کسانی بودند؟

لغت فوق به معنای فرستاده یا پیام آورمی‌باشد. 

برای درک مفهوم و معنی رسول در دوران عهد جدید، ضروری است که به ادبیات باستان و یهود، بطور همزمان نگاه کنیم. 
در یونان باستان، یک تفاوت اساسی بین یک پیامبر و رسول وجود داشته است. یک رسول نه تنها پیامبر بوده بلکه نماینده و نشان دهنده شخصی بوده که او را فرستاده است. 
در دوران اولیه یهودیت، رسول به شخصی گفته می‌شد که از طرف پدر سالار قوم یا پادشاه برای جمع آوری موقوفات و نذریات، برای یهودیان آواره و نیازمند، فرستاده می‌شده است. 
برای درک و مفهوم کلمه رسول در عهد جدید، احتیاج نیست که بصورتی عمیق، عهد جدید را مورد بررسی قرار دهیم. برای کشف منشاء اینکه چرا مسیحیان از این لغت استفاده می‌کرده اند، می‌توانیم بدون درنگ به مفهوم طبیعی آن مراجعه کنیم. رسول اصطلاحی بود که توسط مسیح استفاده می‌شد، باید به یاد داشته باشیم که آن لغتی آرامی بوده که معادل معنی اصلی کلمه یونانی بوده است. 
دوازده 
در تاریخ عهد جدید، ما برای اولین بار میشنویم که مسیح، دوازده شاگرد را خواند تا آنها را جهت خدمت بشارتی به روستاها بفرستد. مسیح آنها را برای بازگو کردن تعلیماتش به عموم مردم در اولین مرحله اعزام می‌کند. و عیسای مسیح دوازده شاگرد خود را، رسول می‌نامد. مسیح در آخرین کلام خود به آنها می‌گوید که بروند وتمام قومها را شاگرد وی سازند.
زمانی که ما کتاب اعمال را می‌خوانیم، کلمه « رسول » به صورتی متداول برای یازده شاگرد مسیح مورد استفاده قرار می‌گیرد. سپس متیاس را بجای یهودای اسخریوطی انتخاب و دوازده نفر شدند.

 منابع کتاب مقدس:   مرقس باب ۳ و ۶ - لوقا باب ۶ و ۹ - متی باب ۱۰ - اعمال باب ۱ و ۲

  مرقس باب ۳ آیه ۱۴ 
۱۴ و دوازده نفر را مقرر فرمود تا همراه او باشند و تا ایشان را بجهت وعظ نمودن بفرستد،  

  مرقس باب ۶ آیه ۳۰ 
۳۰ و رسولان نزد عیسی جمع شده، از آنچه کرده و تعلیم داده بودند او را خبر دادند.  

  لوقا باب ۶ آیه ۱۳ 
۱۳ و چون روز شد، شاگردان خود را پیش طلبیده دوازده نفر از ایشان را انتخاب کرده، ایشان را نیز رسول خواند.  

  متی باب ۱۰ آیه ۱ 
۱ و دوازده شاگرد خود را طلبیده، ایشان را بر ارواح پلید قدرت داد كه آنها را بیرون كنند و هر بیماری و رنجی را شفا دهند.  

  لوقا باب ۹ آیه ۱ 
۱ پـس دوازده شاگـرد خـود را طلبیـده، به ایشان قوت و قدرت بر جمیع دیوها و شفا دادن امراض عطا فرمود.  

  اعمال باب ۱ آیه ۲ 
۲ تا آن روزی که رسولان برگزیده خود را به روح‌القدس حکم کرده، بالا برده شد.  

  اعمال باب ۱ آیه ۲۶ 
۲۶ پس قرعه به نام ایشان افکندند و قرعه به نام متیاس برآمد و او با یازده رسول محسوب گشت.  

  اعمال باب ۲ آیه ۴۲ 
۴۲ و در تعلیم رسولان و مشارکت ایشان و شکستن نان و دعاها مواظبت می‌نمودند.

برگرفته از وب سایت: www.razgah.com

Dec/20/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 79 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر