معلم کلام خدا باید چجوری باشد؟

معلم کلام خدا می بایست از عیسی مسیح نمونه گرفته باشد، یعنی کاملا" بر کلام خدا و تعلیم و تفسیر آن محاط باشد و روش تفسیر و توضیح کلام خدا را بداند. در ضمن در اعمال رسولان فصل اول آیه اول می نویسد عیسی مسیح آنچه را که تعلیم داد، اول عمل نمود. بهترین و قوی ترین تعلیم زمانی است که خود، به آن تعلیم عمل کرده باشیم و فقط حرف نزنیم. تعلیم کلام خدا باید پر از روح خدا و مسح خدا باشد. عیسی مسیح با مسیح خدا و پر از روح خدا تعلیم می داد و نیز با اقتدار تعلیم می داد، چون به آنچه تعلیم می داد باور داشت و به آن قبلا" عمل کرده بود.

معلم کلام خدا می بایست از مثلهای زیادی برای توضیح و تشریح تعلیم خود، به پیروی از عیسی مسیح استفاده کند. عیسی مسیح با تصاویر رنگارنگ و گوناگون و زنده و نیز با شهادتهایی زنده از زندگی خود و آنچه خود عمل می کرد، تعلیم می داد.

معلم کلام خدا می بایست واقع گرا باشد و آنچه را که کلام خدا به واقع تعلیم می دهد، بیان کند و نه از افسانه ها و مذاهب و اعتقادات کاذب کپی کند.

و نیز مهم ترین جنبه شخصی که می خواهد تعلیم دهد این است که خود با خداوندمان عیسی مسیح رابطه ای صمیمی و روزانه و مرتب داشته باشد و از او و از کلامش پیغام بگیرد و اصلاح بپذیرد.

معلم کلام خدا می بایست مانند عیسی مسیح فروتن و حلیم باشد. عیسی مسیح فرمود: از من تعلیم گیرید، زیرا که من حلیم و افتاده دل می باشم.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Mar/17/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 175 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر