آیا سلیمان 3600 نفر را برای ساختن معبد به نظارت گماشت ( دوم تواریخ ایام 2: 2) و یا تنها 3300 نفر را ( اول پادشاهان 5: 16)؟

این مشکل بزرگی نیست. به احتمال زیاد راه حل این سؤال چنین است که نویسنده دوم تواریخ ایام، 300 نفری را نیز که به عنوان ذخیره انتخاب شده بودند تا در صورت مریض شدن بعضی از ناظران یا فوت آنها، به جای آنها انجام وظیفه کنند را هم شامل آمار خود کرده است. در حالی که نویسنده اول پادشاهان تنها ناظران را ذکر کرده است. در یک گروه 3300 نفری احتمال آن زیاد است که افرادی مریض می شدند و یا از دنیا می رفتند و این ملزم به داشتن افراد ذخیره بود.

نور حیات 2 1992:192

ترجمه: اِلما غریبیان

Sep/20/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 396 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر