اتحاد هیپواستاتیک چیست؟ چگونه عیسی می تواند هم زمان هم خدا و هم انسان باشد ؟

اتحاد هیپواستاتیک عبارت است از توضیح اینکه چگونه خدای پسر، عیسی مسیح ، طبیعت انسانی‌ به خود گرفت ، با این وجود هم چنان خدای کامل ماند. عیسی مسیح همیشه خدا بوده است (یوحنا ۵۸:۸، ۳۰:۱۰) اما از لحاظ جسمانی، صورت انسانی‌ یافت( یوحنا ۱۴:۱ ).جمع شدن ذات انسانی‌ و ذات الهی، عیسی مسیح است، خدا انسان . این اتحادیه هیپواستاتیک است، عیسی مسیح، به عنوان یک شخص ، به طور کامل خدا و به طور کامل انسان است. دو ذات مسیح، انسانی و الهی، جدایی ناپذیر هستند. عیسی برای همیشه خدا انسان، به طور کامل خدا و به طور کامل انسان، دو ذات مجزا در یک نفر خواهد بود. انسانیت و الوهیت عیسی به هم آمیخته نیستند، بلکه بدون از دست دادن هویت مستقل، متحد اند. عیسی گاهی با محدودیت‌های بشری عمل کرد (یوحنا ۶:۴ ، ۲۸:۱۹ ) و گاهی دیگر با قدرت خدا یی اش (یوحنا ۴۳:۱۱ ؛ متی ۱۴: ۲۱ -۱۸). در هر دو حال، اعمال او توسط یک نفر، عیسی مسیح انجام پذیرفت. عیسی مسیح دارای دو طبیعت، ولی‌ یک شخصیت بود. مکتب اتحاد هیپواستاتیک تلاشی است برای توضیح اینکه چگونه عیسی می تواند در همان زمان هم خدا وهم انسان باشد. هر چند، در نهایت ما ازدرک کامل این مکتب ناتوان هستیم. این برای ماغیر ممکن است که به طور کامل درک کنیم که خدا چگونه کار می کند. ما، به عنوان انسان هایی با ذهن محدود، نباید انتظار داشته باشیم که خدای بی نهایت را کاملا درک کنیم. عیسی پسر خدا است یعنی او توسط قدرت روح القدس جسم یافت (لوقا ۳۵:۱) اما این بدان معنا نیست که عیسی قبل از آن وجود نداشت. عیسی همواره وجود داشته است (یوحنا ۵۸:۸ ،۳۰:۱۰) وقتی که عیسی جسم یافت، او به یک انسان در حالی که خدا هم بود تبدیل شد(یوحنا ۱:۱، ۱۴). عیسی هم خدا وهم انسان است. عیسی همواره خدا بوده است، اما او تا زمانی که در مریم جسم نیافته بود به یک انسان تبدیل نشد.عیسی به منظورهمدردی با ما در رنج‌های مان به انسان تبدیل شد(عبرانیان ۱۷:۲)، و مهم تر از آن، به این علت که بتواند با جان دادن بر روی صلیب جریمه گناهان ما را بپردازد (فیلیپیان۱۱:۲-۵ ) .به طور خلاصه، اتحاد هیپواستاتیک می آموزد که عیسی به طور کامل انسان و به طور کامل خداست، که در آن هیچ اختلاط و یا کم‌رنگ شدن هیچ کدام از دو ذات وجود ندارد، و این که او برای همیشه یک فرد واحد است.   منبع: www.gotquestions.org


Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 554 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر