روزه در مسیحیت چگونه است؟

عیسی مسیح در آغاز خدمت خود 40 روز روزه نگه داشت که بسیاری از کلیساهای سنتی این 40 روز روزه را در موقعیتی خاص رعایت می کنند. در کتاب مقدس روزه به جهت ماتم بخاطر گناهان یا برای توبه از گناهان و ملاقات با خدای زنده انجام می شد. هدف روزه فقط نخوردن و نیاشامیدن نیست بلکه عمق دادن به رابطه مان با خدا.

در مسیحیت می توان در مقطع های زمانی مختلف روزه نگه داشت و خود می توانیم با خدا تعیین کنیم که چند روز در باره موضوع خاصی یا برای ملاقات با خدا یا برای شنیدن صدای خدا در باره موضوع خاصی یا دریافت جواب دعایی می خواهیم روزه بگیریم. در ضمن نوع روزه گرفتن را نیز خود تعیین می کنیم. مثلا" بعضی تصمیم می گیرند 4 روز هیچ چیز نخورند و فقط کمی آب بیاشامند و بعضی تصمیم می گیرند جند روز فقط شام مختصری که بدون گوشت باشد صرف نمایند و انواع مختلف دیگر.

در هیچ جای عهد جدید توصیه نشده که ما مدت خاصی را در زمان خاصی با شیوه خاصی روزه نگه داریم و در کتاب مقدس روزه های مختلف وجود دارند. مثلا" روزه دانیال یکی از روزه های متداول می باشد. روزه دانیال این است که فقط حبوبات خورده می شود و مدتش را خودتان تصمیم می گیرید. 

مهم است که اصول پزشکی در باره روزه نگه داشتن را رعایت کنیم و در مسیحیت رعایت اصول پزشکی برای بدنمان نیز مهم است، چون کتاب مقدس می فرماید بدنهای ما معبد روح القدس می باشد و اگر روزه را بدون رعایت اصول پزشکی بگیریم باعث بیماریهای متفاوت در بدنمان خواهیم شد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Apr/29/2017 دعا و پرستش Vrezh Babakhani 2109 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر