بر اساس کتاب مقدس نجات چیست؟

با توجه به کلی بودن سؤال شما که مطرح شده، لینک زیر را که شاید به طرز وسیعی سؤال شما را نیز در بر گرفته باشد، از وب سایت پرپاسخ برایتان ارسال می دارم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/425fbefe-02a4-416b-8618-ed68cb7d309e

Jun/27/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 57 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر