در مسیحیت مرد چند زن مجاز است داشته باشد؟ سؤال بعد اینکه اگر زن با مرد دیگری رابطه جنسی برقرار کند و حتی با آن مرد سکس هم داشته باشد، حکم و دستور دینی چگونگی بر خورد یا مجازات دینی این زن چیست؟ البته منظورم خانمی است که شوهر دارد و با شوهر زندگی می کند اما خارج از ازدواج هم با یک مرد رابطه جنسی دارد؟

در کلام خدا کاملاً مشخص است که خدا برای آدم یعنی اولین مرد آفریده شده اش، تنها یک زن قرار داد و در عهد جدید نیز کلیسا را به عنوان سمبل ازدواج، تنها عروس واحد عیسی مسیح می شمارد و نیز باید این را نیز اضافه کرد که یکی از شرایط رهبران و کشیشان و خادمین کلیسا در رساله پولس رسول به تیموتاؤس این است که تنها صاحب یک زن باشند و نه بیشتر! چون آنها به عنوان نمونه کلیسا و جماعت مؤمنین می باشند!

در هیچ جای کلام خدا، مشاهده نمی کنیم که خدا فرمان تعدد زوجات داده باشد و حتی بارها بر ضد چنین عملی سخن به میان آمده.

در مسیحیت هر گونه رابطه جنسی با جنس مخالف چه مرد و چه زن خارج از رابطه وفادارانه و متعهد در ازدواج، زنا نامیده می شود و به هیچ عنوان پذیرفته نیست و گناه محسوب می شود. 

مجازات چنین گناهی، عواقبی است که پس از آن دچار شخص خواهد شد و نتایجی است که هر گناهی می تواند برای شخص به بار آورد و کلیسای مسیح به منظور پاک نگاه داشتن خود از چنین گناهانی، تنها مجازاتی که برای این امر قائل است، اخراج شخص ایمانداری که مرتکب چنین عمل زشتی شده از جماعت کلیسایی می باشد. مسلماً چنین کسانی دیگر عضوی از خانواده کلیسایی محسوب نخواهند شد، مگر با توبه و پشیمانی و بازگشت از این گناه و اعتراف آن و رعایت بعضی انضباطها که کلیسا برایشان مبذول می دارد.

آیات مربوط به نتیجه گیریهای فوق عبارتند از:

(متی 5: 27-32، متی 19: 9، مرقس 7: 21، اول قرنتیان فصل 5، اول تسالونیکیان 4: 3) و آیات بسیار دیگر چه در عهد عتیق و چه عهد جدید.

شاد و پیروز باشید.

Nov/08/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 116 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر