چرا ما در بهشت دارای جنسیت نیستیم و ازدواج نمی کنیم؟

در بهشت یا آسمان و زمین جدید، جنسیت وجود دارد و همه ما هویت و تمامیت خود را حفظ می کنیم و چنین چیزی در کتاب مقدس وجود ندارد که در بهشت جنسیت نخواهیم داشت. مرد، مرد باقی می ماند و زن نیز زن باقی می ماند. اما روابط در ابدیت معنا و حالت بسیار والا و پرمعنایی خواهد داشت و خیلی عمیق تز از روابط زناشویی و ازدواج خواهد بود. ما قوم خدا خواهیم بود و خدا پدر ما خواهد بود و ما با هم مانند برادران و خواهران خدا را خدمت خواهیم کرد. مسلما" مفهوم خانواده، عمق بسیار وسیعتری خواهد یافت و نیز باید یادآور شوم که یکی از اهداف  خدا از ایجاد روابط زناشویی باوری و کثرت انسانها نیز بود و در بهشت نیازی به این مسئله نخواهد بود.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Oct/29/2017 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 300 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر