‏ مسیحیان ایمان دارند که : عیسی مسیح در گور نهاده و به عا لم مردگان ‏نزول‏ نمود به چه ‏معناست؟

کلام خدا دراین رابطه می‌فرماید :« آنگاه عده ای از علمای دین و فریسیان به او گفتند: « استاد ‏می خواهیم آیتی از تو ببینیم.» پاسخ داد: « نسل شرارت پیشه و زناکار آیتی می خواهند اما آیتی ‏به ایشان داده نخواهد شد جز آیت یونس نبی. زیرا همان گونه که یونس سه شبانه روز در شکم ‏ماهی بزرگ بود پسر انسان نیز سه شبانه روز در دل زمین خواهد بود. »‏ ‏ متی 38:12 -40 ‏ و همینطور پطرس رسول این گونه به یهودیان خاطر نشان کرد: «ای قوم اسرائیل این را بشنوید: ‏چنان که خود آگاهید عیسای ناصری مردی بود که خدا با معجزات و عجایب و آیاتی که به دست ‏او در میان شما ظاهر ساخت بر حقانیتش گواهی داد آن مرد بنا بر مشیت و پیشدانی خدا به شما ‏تسلیم کرده شد و شما به دست بی دینان بر صلیبش کشیده کشتید. ولی خدا او را از دردهای مرگ ‏رهانیده؛ برخیزانید زیرا محال بود مرگ بتواند او را در چنگال خود نگاه دارد. چنان که داوود ‏دربارهً او می فرماید: خداوند را همواره پیش روی خود دیده ام چه او بر دست راست من است ‏تا متزلزل نشوم. از این رو دلم شاد است و زبانم در وجد و بدنم نیز در امید ساکن خواهد بود. ‏چرا که جانم را در جهان مردگان رها نخواهی کرد و نخواهی گذاشت قدوست فساد ببیند. تو ‏راههای حیات را به من نموده ای و با حضور خود مرا از شادی لبریز خواهی کرد .»‏ اعمال رسولان 22:2 -28 ‏ ‏« زیرا مسیح نیز یک بار برای گناهان رنج کشید پارسایی برای بدکاران ، تا شما را نزد خدا ‏بیاورد. او در عرصهً جسم کشته شد اما در عرصهً روح زنده گشت و در همان منزلت رفت و ‏این را به ارواحی که در قرارگاه خود (در زندان) به سر می بردند اعلام کرد.»‏ اول پطرس18:3 -19 ‏


Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 532 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر