در اناجیل، یحیی تعمید دهنده در جایی می گوید: من الیاس نیستم اما عیسی مسیح در جای دیگر می گوید که همانا او الیاس بود اما کسی او را نشناخت . و هم چنین در انجیل یوحنا عیسی مسیح میگوید که من بر خودم شهادت نمی دهم چون شهادتم درست یا راست نیست اما چند باب جلوتر می فرمایند که من خود بر خودم شهادت می دهم. حال می خواستم ببینم این تناقضات برای چیست و علت و دلیل آن چیست ایا تحریف درکار است ؟

یحیی البته الیاس نبود و اگر متن کلام خدا را خوب بررسی کنیم متوجه می شویم که کتاب مقدس به هیچ عنوان اعتقادی به تناسخ ارواح ندارد و اینکه الیاس بار دیگر بصورت یحیی بدنیا آمده، امری منتفی است. پس چرا عیسی مسیح می فرماید یحیی همان الیاس است. منظور عیسی مسیح شیوه عمل و مأموریت یحیی بود که او را شبیه الیاس می کرد. یحیی نیز مانند الیاس یا ایلیاء نبی با شجاعت و دلیری، پادشاه وقت و همسرش را توبیخ می کرد، یحیی نیز اکثر اوقات مانند الیاس در بیابان زندگی می کرد. یحیی نیز مانند الیاس قوم اسرائیل را دعوت به توبه و بازگشت می کرد. برای روشن شدن مطلب ملاکی 4: 5 و 6 را مطالعه کنید. این روشی بود که کتاب مقدس بارها از آن استفاده کرده یعنی شباهت انبیاء و مأموریتشان را با هم یکی کرده است.

در باره شهادت دادن مسیح به خود، او در یوحنا 8: 14 می فرماید: " هر چند" من خود بر خویشتن شهادت می دهم، ولی شهادتم معتبر است، زیرا می دانم از کجا آمده ام و به کجا می روم. باید توجه کنید که در این آیه تأکید می کند که " هر چند" من بر خود شهادت می دهم و در دادگاه این شهادت پذیرفته شده نیست ولی باز هم شهادت من درست است، چون می دانم که از کجا آمده ام و به کجا می روم. او دو شهادت را مطرح می سازد. یکی صداقت شخصی خود را به میان می آورد که او شهادتش حقیقی است و در ثانی در آیه 17 می فرماید: "  در شریعت شما نوشته شده که شهادت دو شاهد معتبر است. من خود بر خویشتن شهادت می دهم، و پدری نیز که مرا فرستاده است، بر من شهادت می دهد." در اینجا او به شهادت دادگاهی و قضایی اشاره دارد که در تورات در باره آن صحبت شده و برای اثبات حقاینت خود دو شاهد را بیان می کند. از یک طرف به عنوان یک شخص حقیقی شهادت خود را معتبر اعلام می کند و از طرف دیگر بعنوان شخص حقوقی نیز شهادت خود را معتبر می داند.

در ضمن در کتاب مقدس هیچ تحریفی وجود ندارد و مسلما" می بایست متن کامل  و پیام کتاب مقدس را برای تفسیر آن در نظر داشت، در غیر اینصورت اگر آیه ای را از متن آن جدا کنیم و تفسیرش کنیم، می توانیم بسیاری تعبیرات و تفسیرهای اشتباه از آن در بیاوریم.

با تشکر فراوان از سؤالتان،

کشیش ورژ باباخانی

Sep/19/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 400 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر