چرا در کتاب انجیل متی، لوقا و مرقس درباره عشاء ربانی از زبان عیسی می گوید کسی که دست خود در کاسه فرو می برد به من خیانت خواهد کرد، اما در انجیل یوحنا از قول عیسی می گوید: نان را در کاسه فرو برده و به او می دهم. حال کدام یک صحیح است آیا لقمه نان را یهودا در کاسه فرو برد و خورد یا عیسی نان را در کاسه فرو برده و به او می دهد؟

پاسخ به این سؤال بسیار ساده است: با توجه به اینکه اناجیل جنبه های مختلف یک واقعه را بیان می کنند و مکمل هم هستند متوجه می شویم که هر دوی اینها اتفاق افتاده! 

یعنی در حالیکه یهودا دست خود را در کاسه فرو برد، عیسی خداوند نیز دست خود را در کاسه برد و نان را به یهودا داد تا بخورد، چون در آن زمان مانند زمان قدیم ما ایرانیان همه از یک کاسه خوراک می خوردند.

Jan/19/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 315 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر