اگر خدا نا دیدنی است پس مسیح که بود و آن چیزها و یا اشخاصی که در عهد عتیق دیده می شدند چه بودند آیات مربوطه : یوحنا 18:1 و کولسیان 15:1 و اول تیموتايوس 16:6 و پیدایش 24:32؟

سؤالی که مطرح کرده اید، بیانگر این مطلب است که  آموزه تثلیث اقدس در کتاب مقدس برای شما کاملا" واضح نیست. توصیه می کنم که مطالب وب سایت پرپاسخ را در این مورد به دقت مطالعه و بررسی کنید و در آن صورت مشاهده خواهید کرد که در عهد جدید اشاره شده که عیسی مسیح صورت خدای نادیده است (کولسیان 1: 15) و آیاتی دیگر مانند یوحنا 1: 18 که اشاره می کند که پسر یگانه که در آغوش پدر است، خدای نادیده را یعنی خدای پدر را به ما شناسانید. در واقع وقتی موسی در عهد عتیق در کتاب خروج اشاره می کند که خدا به او فرمود: " هر که مرا ببیند، خواهد مُرد." اشاره به خدای پدر داشت و نه عیسی مسیح خداوند، که خدای پسر است. پس عیسی مسیح خدای پسر است که انسان شده و به ما مردمان، خدای پدر را شناسانیده است که غیرقابل رؤیت می باشد.

شاد و کامیاب باشید.

Jul/04/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 204 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر