چرا مسیح بعضی وقتها به شاگردان می گفت: به کسی نگویید!؟

عیسی مسیح متوجه این مسئله بود که دشمنان زیادی دارد و دشمنانش هر روز بیشتر می شوند و به منظور کنترل موقعیت و جلوگیری از کشته شدن بی وقت در بعضی جاها تأکید می کرد که به کسی نگویند. و حتی اگر توجه کنید در جایی دیگر می گوید بخاطر اینکه آنانی که شفا یافته بودند و مسیح گفته بود به کسی نگویید و گفته بودند مسیح نتوانست خود را در عموم ظاهر سازد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/11/2017 عیسی مسیح Vrezh Babakhani 521 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر