فرقه فقط عیسی - یگانه انگاران (Jesus Only) چیست و دربارۀ تثلیث چه می‏اندیشند؟

این فرقه در واقع دارای انشعابات بسیاری است که اصول عقاید آنها در بسیاری موارد به یکدیگر شبیه می‌باشد. در حقیقت آنچه آنها را از ایمان راست دینی مسیحی متمایز می‌سازد، تعالیم و نحوه نگرش آنها دربارۀ آموزه مسیح و تثلیث می‌باشد البته در برخی از انشعابات این جریان فکری تمایزات بسیار دیگری با ایمان راستین مسیحی وجود دارد از جمله باور برخی از این انشعابات از جمله انشعاب بوجود آمده توسط ویلیام برانهام که معتقدند در باغ عدن شیطان با حوا زنا کرد و فرزندان آدم از نسل شیطان بوجود آمده‌اند و یا باور دارند که ویلیام برانهام ( واعظ آمریکایی اواسط قرن بیستم) حلول دوباره روح ایلیا و نبی مکاشفه است. بطور کل این جریان فکری انحرافی در شکل اصلی خود معتقد است که خدا یکتاست و در آسمان در عهد عتیق بعنوان پدر مطرح است و همان خدا در عهد جدید خود را در قالب پسر ظاهر می‌کند و پس از قیام و صعود در شکل روح القدس بر می‌گردد در واقع یک خدا در سه شکل و حالت و نه یک خدا در سه شخصیت متمایز. این جریان فکری تثلیث را رد کرده و شکل مدرن یکی از معروفترین بدعت ها و جریانات فکری گمراه کننده در تاریخ کلیسا بنام " حالت گرایی( مدالیست )" است . این جریان انحرافی معتقد است که خدا تنها حالت خود را عوض می‌کند و یک خدا گاهی در شکل پدر و گاهی در شکل پسر و سپس بعنوان روح نزول می‌کند. پر واضح است که این اعتقاد با بسیاری از آیات صریح کلام خدا در تضاد است از جمله در جاییکه عیسی مسیح تعمید می‌گیرد می‌بینیم که صدای پدر از آسمان شنیده می‌شود که می‌گوید " اینست پسر حبیب من که از او خشنودم" و سپس روح خدا چون کبوتر بر عیسی نزول می‌کند. روشن است که اگر ادعا و باور این فرقه را پذیرفته و تثلیث را رد کنیم باید بگوییم که در چنین صحنه‌‌‌ای در انجیل خدا در حال گول زدن بندگان خود است و دائم در حال تغییر نقش و تاتر بازی کردن می‌باشد... و در آیات بسیاری می‌بینیم که عیسی رو به پدر آسمانی خویش دعا می‌کند بعنوان مثال در باغ جتسیمانی: پدر این پیاله از من بگذرد.... بعبارت دیگر اگر پدر و پسر و روح یک شخصیت هستند؛ عیسی مسیح همچون افرادی که مشاعرش را از دست داده رو به خود در حال دعاست و از خود طلب رهایی و قوت می‌کند که واضحاً چنین نیست . بطور کل چنین اعتقادی دربارۀ عدم وجود سه شخصیت متمایز در درون تثلیث باعث می‌شود که عیسی مسیح و پدر و روح القدس تبدیل به هنر پیشگانی شوند که در حال گمراه کردن و گول زدن مخلوقات خود هستند و این با ذات مقدس الهی در تضاد است. در آیات فراوانی در اناجیل هرکدام از این سه شخصیت و خصوصاً عیسی مسیح به تمایز و وجود و نقش شخصیتهای دیگر تثلیث و ارتباط آنها با خود بعنوان پسر خدا اشاره می‌کند و نیز در فرمان بزرگ در انجیل متی 28 : 19 - 21 عیسی مسیح به صراحت فرمان می‌دهد که باید به اسم پدر و پسر و روح القدس تعمید داده شود. تعمید تنها به اسم خدا داده می‌شد و اگر تثلیثی در ذات خدا وجود نمی‌داشت هرگز عیسی مسیح به آن اشاره نمی‌کرد زیرا که الحاد و کفر مسلم بود. عیسی مسیح خود در انجیل یوحنا 14 : 28 اعلان کرد که پدر از او بزرگتر است ( البته در نقش پسر خدا که باید ارادۀ پدر را بجا می‌آورد و نه در ذات و ماهیت) اگر عیسی خود پدر است و در حالتی متفاوت آنوقت چطور در یک لحظه از پدر متفاوت بود و می‌توانست بگوید پدر همه چیز را به من سپرده است؟ دلایل روشن بسیاری دیگر نیز وجود دارد اما این اشارات برای روشن شدن این انحراف تعلیمی کفایت می‌کند.  


Jan/18/2016 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 1291 بازدید 5  

نظرات کاربران


ارسال نظر