آیا خدا نمی توانست بدون قربانی شدن عیسی مسیح انسانها را نجات بخشد؟

با توجه به اینکه خدا خدای پاک و قدوس و عادلی است گناه را بی جزا نمی گذارد و جریمه گناه مرگ است و به این خاطر چون همه بشر گناه کرده اند مستحق مرگ و عذاب جاودانی هستند ولی محبت خدا که خصوصیت دیگر خدا است با این خصوصیت خدا که عدالت و قدوسیت اوست در تضاد است . چون محبت خدا می گوید انسان باید از گناهانش رهایی یابد و حیات ابدی را حاصل کند. این دو خصوصیت خدا با یکدیگر در تضاد می باشند و برای حل این مسئله با آمدن مسیح و قربانی شدن روی صلیب، هم عدالت و هم محبت خدا با یکدیگر آشتی کردند و بر صلیب هر دوی اینها اتفاق افتاد. یعنی هم عدالت خدا اجرا شد چون گناه ما در مسیح و مرگ جانشینانه او و جریمه آن پرداخته شد و در ضمن محبت خدا نیز جاری شد و حیات جاویدان که با قیام مسیح از مردگان به دست می آید نصیب ایمانداران شد.

 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/26/2016 عیسی مسیح Vrezh Babakhani 655 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر