آیا خدا نمی توانست بدون قربانی شدن عیسی مسیح، انسانها را نجات بخشد؟

با توجه به اینکه خدا، خدای پاک، قدوس و عادلی است، گناه را بی جزا نمی گذارد و جریمه گناه مرگ است و به این خاطر چون همه بشر گناه کرده اند، مستحق مرگ و عذاب جاودانی هستند، ولی محبت خدا که خصوصیت دیگر خدا است با این خصوصیت خدا که عدالت و قدوسیت اوست، در تضاد است . چون محبت خدا می گوید انسان باید از گناهانش رهایی یابد و حیات ابدی را حاصل کند. این دو خصوصیت خدا، با یکدیگر در تضاد می باشند و برای حل این مسئله با آمدن مسیح و قربانی شدن روی صلیب، هم عدالت و هم محبت خدا با یکدیگر آشتی کردند و بر صلیب هر دوی اینها اتفاق افتاد. یعنی هم عدالت خدا اجرا شد، چون گناه ما در مسیح و مرگ جانشینانه او و جریمه آن پرداخته شد و در ضمن محبت خدا نیز جاری شد و حیات جاویدان، که با قیام مسیح از مردگان به دست می آید، نصیب ایمانداران شد.

Feb/26/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 688 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر