چطور به عنوان یک ایماندار مسیحی می توانم به دوست یهودی ام ثابت کنم که عیسی همان مسیح موعود است که در انتظارشان هستند. آیا پیشگوییهایی که ما در مورد مسیح قبول داریم مورد قبول یهودیان نیز هست؟

در کتاب عهد عتیق که مورد تأئید یهودیان بصورت عموم می باشد و نیز تورات موسی که شامل پنج کتاب عهدعتیق می باشد و تعداد اندکی از یهودیان تنها به آن معتقدند، پیشگوئیهای بسیاری در باره مسیحای موعود وجود دارند. یکی از پیشگوئی هایی که یهودیان در باره آن پاسخی نمی یابند، اشعیاء فصل 53 می باشد. در این فصل در باره شخصی سخن می گوید که رنج و عذاب سختی بخاطر گناه بشر خواهد کشید و رنجهای ما را بر خود خواهد گرفت و دردهای ما را بر خود حمل خواهد کرد و او به جهت تقصیرهای ما مجزوح شد و به زخمهای او ما شفا می یابیم. مسلما" یهودیان نمی توانند حدس بزنند که این آیات در باره چه کسی سخن می گوید!!! اما ما مسیحیان بخوبی می دانیم که این آیات به وضوح صلیب مسیح و قربانی او را مطرح می کنند و نیز بسیاری آیات دیگر.

پولس رسول که یک یهودی متعصب مذهبی از فرقه فریسیان بود، با مطالعه عهدعتیق و مکاشفه خدا و ملاقات با عیسی مسیح به او به عنوان مسیحای موعود ایمان آورد و تبدیل به رسول بزرگ مسیحیت شد. کاملا" مشهود است که برای ایمان آوردن یک یهودی به عیسی مسیح نیاز به مکاشفه خدا از کتاب مقدس وجود دارد و به قول پولس رسول حجاب و نقاب از چهره شان باید برداشته شود. سعی کنید با محبت مسیحایی و دعاهایتان و نیز اشاره به پیشگویی های زیادی که در عهدعتیق وجود دارند دوستان یهودیتان را با مسیح و نجات پربهای او آشنا سازید.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/23/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 253 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر