اگر عیسی خدا بود، چرا از زمان بازگشت خویش آگاهی نداشت؟

در متی 24: 36 و مرقس 13: 32 در مورد بازگشت ثانوی عیسی مسیح ، اینچنین آمده است: " هیچکس آن روز و ساعت را نمی داند جز پدر، حتی فرشتگان آسمان و پسر نیز از آن آگاه نیستند."

هنگامی که عیسی این سخنان را به شاگردانش گفت ،خود نیز آگاهی از زمان و وقت بازگشت خود نداشت . هرچند عیسی خدای کامل بود( یوحنا 1: 1-14)، با انسان شدن خود، داوطلبانه خود را از استفاده از چند خصوصیات الهی محدود کرد (فلیپیان 2: 6-8). او این خصوصیات را تنها در هدایت یافتن از پدر آشکار می کرد ( یوحنا 4: 34 ، 5: 30 ،6: 38). او دانش مطلق خود را در موارد متفاوتی آشکار کرد ( مانند یوحنا 2: 25 و 3: 13) ، ولی در دوران بشریت خویش داوطلبانه این خصوصیت را محدود به مواقعی کرد که دانستن آنها در خواست و اراده خدای پدر بود.( یوحنا 15:15). عیسی مسیح پس از رستاخیز خویش از مردگان علم و دانش مطلق الهی خود را باز یافت ( متی 28: 18، اعمال 1: 7).

در متی 24: 36 به وضوح آمده که تنها خدای پدر از  زمان بازگشت عیسی آگاهی دارد، آیاتی مانند یوحنا 5: 30، 6: 38، 8: 28، 10: 30، 12: 49، 14: 28و 31 و همچنین متی 26: 39و 42 اطاعت عیسی را از خدای پدر و در عین حال یگانگی الهی آنان را نشان می دهند. بلی پدر و پسر هم ذات می باشند ولی به نظر می آید که عیسی آگاهانه حق مواردی را در دوران خدمت زمینی خود به کناری گذاشته بود ( فلیپیان 2: 5-11). اکنون عیسی در جلال آسمانی خود ، عالم مطلق است و از زمان بازگشت خود کاملاً آگاهی دارد!

منبع مقاله: www.gotquestions.org

ترجمه: اِلما غریبیان

Mar/15/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 141 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر