من نمیدانم که انجیل چگونه به قسمتهای کوچکتر تقسیم می شود؟ مانند آیه و اینها خیلی سردرگم هستم و از طرفی هرگاه کتاب مقدس را مطالعه میکنم احساس آرامشی تمام وجودم رو پر می کند؟

کتابهای کتاب مقدس به عهد عتیق و عهد جدید تقسیم شده است. عهد عتیق از آفرینش آسمان و زمین و آدم و حوا و همه جانداران و گیاهان شروع می شود و تا قبل از ظهور عیسی مسیح ادامه دارد.

عهد جدید از ظهور یحیی تعمید دهنده و بعد میلاد عیسی مسیح شروع می شود و تا کتاب مکاشفه که وقایع زمان آخر است ادامه دارد.

هر کتاب به فصلها یا به کلامی دیگر بابها تقسیم شده و هر باب دارای آیه هایی می باشد. طرز رجوع به آیات یا طرز نوشتن آیات چنین است: وقتی می نویسیم متی 13: 58 به معنی این است که کتاب متی فصل 13 و آیه 58.

به امید اینکه این توضیح برای شما روشن بود،

با آرزوی موفقیت شما در مطالعه کتاب مقدس،

کشیش ورژ باباخانی

Feb/05/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 271 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر