در اول تواريخ ١٨: ٤ دليل قطع كردن رگ پاي اسبها چه بود و چرا صد تا از اسبها براي آن همه عرابه سالم نگه داشته شدند؟

در باره آیه ای که ذکر کرده اید می بایست بدانیم که همه کارهایی که داود کرد مورد تأئید خدا نبود و در ثانی در جنگها به خاطر روحیه جنگی و خشونت اعمالی انجام می شد که غیرعادی بود یکی از آنها موردی است که شما ذکر کرده اید. باید در نظرداشته باشید که همه جنگها و اعمالی که در آن انجام شد مورد تأئید خدا نبوده و به جزچند مورد کمیاب، خدا حکمی برای این اعمال نداده است.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Nov/05/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 246 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر