رایج ترین فرقه مسیحیت کدام است؟ آیا می شود فقط به مسیح ایمان داشت و کلیسا نرفت؟ آیا خود شخص می تواند خود را تعمید آب دهد؟

فرقه کاتولیک بیشترین پیرو را در مسیحیت دارد. برای اینکه شخص مسیحی شود می بایست ایمان قلبی به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده اش بیاورد و از گناهان خود توبه کند. مطابق کتاب مقدس مسیح پس از صعودش به آسمان کلیسا را بجا گذاشت و یک مسیحی در جامعه کلیسایی رشد می کند و تربیت می شود. البته مهم است که شخص به کلیسایی تعلق داشته باشد. مسیحیت به مسیحیان منزوی اعتقاد ندارد. کسی که به عیسی مسیح ایمان آورده است می بایست فرمان مسیح را نیز برای غسل تعمید اطاعت کند. بلی غسل تعمید برای کسی که ایمان آورده الزامی است. در ضمن حتما" باید کسی شخص مسیحی شده را تعمید دهد و در تعمید آن شخص شاهدانی نیز باید وجود داشته باشند. کتاب مقدس هیچ نمونه ای نداریم که شخص خودش تعمید را انجام دهد. تعمید آب باید به نام پدر و پسر و روح القدس انجام شود.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 769 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر