کتاب مقدس در باره فرشتگان چه تعلیمی می دهد؟

عهد جدید در باره فرشتگان بیش از 165 بار و عهد عتیق بیش از 100 بار صحبت کرده است. فرشتگان قبل از خلقت زمین توسط خدا خلق شده بودند (مزامیر148 آیه های 5-2) انسانها در لحظه مرگ تبدیل به فرشتگان نمی شوند (اول قرنتیان 6:3؛ 13:1) تمامی فرشتگان توسط خدا بعنوان فرشتگان نیکو آفریده شدند (پیدایش 1:31) فرشتگان ظاهرا برای مدتی تحت آزمایش قرار گرفتند. بعضی از آنها وفادار به خدا ماندند؛ بقیه نماندند. یک فرشته طغیان کرد، سردار بدی، قیام کرده بر علیه خدا. ظاهرا شریر آنقدر تحت تاثیر خودش قرار گرفته بود که می خواست جای خدا را بگیرد. او تبدیل به شیطان شد یعنی "دشمن مخالف" . یک سوم فرشتگان او را در طغیانش پیروی کردند (حزقیال 28 آیه های 19-11 ؛ دوم پطرس 2:4؛ مکاشفه 12آیه های 4-3 و 10)، بصورتی درآمدند که کتاب مقدس آن را ارواح شریر می نامد. فرشتگان مقدس در آسمان زندگی می کنند (اشعیا 6:1-6؛ دانیال 7:10؛ عبرانیان 12:22). زمانیکه آنها تعیین شده اند تا کار واگذار شده به آنها توسط خدا را انجام دهند، آسمان را ترک می کنند، کار خود را در زمین کامل می کنند، و به آسمان برمی گردند. فرشتگان شخصیت هستند با افکار (دوم سموئیل 14:20)، احساسات (عبرانیان 12:22)، و خواسته ها (مکاشفه 22 آیه های 9-8). فرشتگان غیر مادی هستند (بدون داشتن شکل جسمانی) و نامرئی (عبرانیان 1:14). بنابراین ما عموما بی اطلاع از اعمال آنها در اطراف خود هستیم (دوم پادشاهان 6:17). با این وجود فرشتگان می توانند زمانیکه برای کار محول شده به آنها انجام وظیفه می کنند ظاهر انسانی بگیرند (پیدایش 18 آیه های 8-1؛ عبرانیان 13:2). فرشتگان متعلق به مکان هستند. آنها مانند خدا همه جا حاضر نیستند. آنها باید از یک مکان به جای دیگر حرکت کنند (دانیال 9 آیه های 23-21). فرشتگان بسیار قدرت دارند؛ آنها به عنوان "توانا" تشریح شده اند (امثال 103:20). فرشتگان خداوند مقدس هستند (" جدا شده "). آنها از گناه مجزا شده برای انجام فرامین خدا اختصاص یافته اند(ایوب 5:1؛ امثال 89:7). فرشتگان مقدس کاملا فرامین خدا را بدون شک اطاعت می کنند (مزمور 103:20) فرشتگان هر چند مخلوق اما ابدی هستند. یک بار خلق شدند (مزمور 148 آیه های 6-2)، و حیات آنها هرگز متوقف نمی شود (لوقا 20:36). فرشتگان بی شمار هستند (مکاشفه 5:11). دانیال اشاره می کند به " هزاران هزار " فرشته (100 میلیون). فرشتگان " روحهای خدمتگزار " نامیده شده اند (عبرانیان 1:14). کلمه " خدمتگزاری " از یک کلمه یونانی به معنی خدمت کردن می آید. پس فرشتگان روحهای خدمتگزار، در به انجام رساندن هدف خدا بر روی زمین به وارثین نجات کمک می کنند. این خدمت به اشکال مختلف انجام می گیرد، شامل استفاده خدا از آنها برای جواب دعای ایمانداران (اعمال 12:7)، اعلان کردن اعلانات و هشدارها به قوم خدا (لوقا 1:13؛ اعمال 10 آیه های 33-3)، تشویق کردن (اعمال 27 آیه های 24-23)، مهیا کردن حفاظت (مزمور 91:11)، راهنمایی کردن (پیدایش 19:17)، مهیا کردن آزادی (اعمال 12:7)، و حمل کردن ایمانداران در لحظه مرگ (لوقا 16:22). بسیاری معتقدند که هر مسیحی یک فرشته نگهبان در سرتاسر زندگی خود دارد (متی 18:10؛ اعمال 12:15). برخی دیگر اعتقاد دارند که فرشتگان به ماموریتهای مختلف با هدایت خدا گماشته شده اند (مزمور 91:11). فرشتگان بر اساس رتبه آنها سازمان دهی شده اند، شامل تخت ها، قدرتها، فرمانروایی ها، حاکمیت ها، و قلمروها (افسسیان 1 آیه های 21-20؛ کولسیان 1:16)، اما جزئیات و طبیعت این تقسیم بندیها برای ما مکاشفه نشده است. در بین بی ایمانان، فرشتگان از شرارت جلوگیری می کنند (پیدایش19 آیه های 15-1)، داوری خدا را اعلان می کنند (مکاشفه 16 آیه های 18-1)، داوری خدا را اجرا می کنند (اعمال 12:23؛ مکاشفه 16:1-18)، و در زمانهای آخر آنها را در کوره مشتعل می اندازند (متی13 آیه های 43-37). در زندگی پس از مرگ مسیحیان فرشتگان را داوری خواهند کرد (اول قرنتیان 6:3).  

 

Jan/18/2016 سؤالات رایج Vrezh Babakhani 661 بازدید 2  

نظرات کاربران

  • نظر شهریار نواب صفوی

    سلام به همۀ دوستان. شهریار هستم از کانادا. خداوند شما رو برکت بده. برادر ورژ خسته نباشید. در خط دوم اینجا اشتباهی هست. کتاب یعقوب 7 باب ندارد و هیچکدام از بابها 38 آیه ندارد. لطفا اصلاح کنید. فیض مسیح با شما درو.د بر دوست عزیز، این مسئله اصلاح گردید.


ارسال نظر