چرا خدا با مسیحیان همانند آدم و حوا صحبت نمی کند . مگر این طور نیست که اگر ما به عیسی مسیح ایمان بیاوریم و تعمید بگیریم از همان لحظه گناهانمان بخشیده می شود. پس چرا ما نمی توانیم صدای خدا را همان گونه که خدا با آدم و حوا صحبت می کرد بشنویم و نمی توانیم مستقیما" با او صحبت کنیم ؟

برای آشنایی با صدای خدا نیاز به تمرین حضور خدا می باشد. باید این را بدانیم که آنچه آدم و حوا در باغ عدن تجربه کردند، اکنون با حضور روح خدا در شخص ایماندار و با صمیمیت بیشتر و هر روزه یک ایماندار با او به همان صورت باغ عدن می تواند با خدا مشارکت و مصاحبت داشته باشد و به صدای او گوش فرا دهد و آن را به روشنی تشخیص دهد.

در عهد جدید و در مسیحیت شاهد این هستیم که بسیاری با تجربه تولد تازه و پری روح القدس تجربه عالی مشارکت نزدیک و صمیمی و دوستانه با خدا را داشته اند. 

شما را تشویق می کنم که وقت بیشتری به این خدای زنده بدهید و با او از طریق عیسی مسیح دوستی و صمیمیت باغ عدنی و حتی فراتر از آن را برقرار کنید.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/22/2018 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 233 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر