اختلاف نظر در رسالات پولس و یعقوب در باره ایمان و عمل را چگونه توضیح می دهید؟

پولس و یعقوب در یک مسیر اما از دو جنبه صحبت می کنند: 

پولس ایمان را شرط اساسی برای نجات می داند ولی یعقوب در مورد ایمانی که نجات بخش است صحبت نمی کند بلکه در مورد نگاه داشتن نجات توسط اعمال است. مسلما" پولس رسول نیز در مورد عمل ایمان  بارها صحبت می کند، مثلا" در دوم تسالونیکیان 1: 11 و بسیاری جاهای دیگر در باره عمل ایمان صحبت می کند. تأکید پولس رسول این است که ما با ایمان و بوسیله فیض خداست که تولد تازه می یابیم و از گناهانمان نجات می یابیم، اما در حفظ ایمانمان و عمل به ایمانمان پولس و یعقوب هر دو یک منظور دارند. یعقوب به عمل کردن ایمانی که توسطش نجات یافته ایم تأکید دارد.

 

Mar/28/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 609 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر