آیا این عدالت است که ما باید پاسخ گناهان آدم وحوا رو بدیم ولعنت گناه آنها تا به امروز هم باشه؟ آیا کتاب مقدس پاسخ درستی برای این موضوع دارد؟

ما انسانها موجوداتی اجتماعی هستیم و نه فقط از نظر اجتماعی بلکه از هر نظر به هم دیگر وابستگی شدید داریم و بسیاری از مسائل چه مستقیما" و چه غیرمستقیم به همه نسلهایمان تأثیرگذار می باشند و این امری است که به هیچ وجه نمی توان انکار کرد. مسائل ژنتیکی موجود در انسانها و بسیاری مسائل وراثتی نشان دهنده این است که ما انسانها نمی توانیم بصورت مجرد مطالعه شویم و انتقال گناه به نسل بشر و تأثیر آن بر انسانها، امری اجتناب ناپذیر است.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

 

Dec/24/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 213 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر