آیا این عدالت است که ما باید پاسخ گناهان آدم وحوا رو بدیم و لعنت گناه آنها تا به امروز هم باشه؟ آیا کتاب مقدس پاسخ درستی برای این موضوع دارد؟

ما انسانها موجوداتی اجتماعی هستیم و نه فقط از نظر اجتماعی، بلکه از هر نظر به هم دیگر وابستگی شدید داریم و بسیاری از مسائل چه مستقیماً و چه غیرمستقیم به همه نسلهایمان تأثیرگذار می باشند و این امری است که به هیچ وجه نمی توان انکار کرد. مسائل ژنتیکی موجود در انسانها و بسیاری مسائل وراثتی، نشان دهنده این است که ما انسانها نمی توانیم بصورت مجرد مطالعه شویم و انتقال گناه به نسل بشر و تأثیر آن بر انسانها، امری اجتناب ناپذیر است.

Dec/24/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 240 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر