روز خوش ،چرا نام خدا بارها Jehova of armies در آيات مختلف بكار رفته،به چه معنا است و در كدام موقعيت هايي ذكر شده است؟

یهوه خدای لشگرها یا یهوه صبایوت در جاهای مختلف کتاب مقدس یافت می شود و این عنوان برای زمانهایی بکار می رود که می خواهد اشاره کند که او خدای مسلط و پیروز بر همه دشمنان می باشد.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Dec/16/2017 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 263 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر