یا در کتاب مقدس در باره لعنتهایی که به وسیله گناه وارد زندگی ما می شود، اشاره ای به انتقال این لعنتها به نسلهای بعدی نیز می شود؟

در عهد عتیق خدا می فرماید که در صورت نااطاعتی از اوامر او تا نسل چهارم افراد را تحت لعنت قرار خواهد داد. مسلما" گناه نتایج خود را ببار می آورد و هر گناهی نتیجه منفی در زندگی هر شخصی به وجود می آورد و جالب است که خدا برای اطاعت از او هزار نسل را برکت می دهد ولی برای نااطاعتی از اوامر او چهار نسل را تحت لعنت قرار می دهد. بعضی از مسیحیان این مسئله را که لعنت به نسل دیگر منتقل می شود، با توجه به آیاتی که در جاهای دیگر کتاب مقدس هست که خدا می فرماید فرزند را بخاطر گناه پدر مجازات نمی کند، سعی در اعتدال بخشیدن آن می کنند. به هر حال بارها در کتاب مقدس می بینیم که تصمیم عجولانه و گناه آلود افراد مختلف در کتاب مقدس بر خانواده شان و نسلشان تأثیر می گذارد و علت آن این است که ما انسانها وابستگی زیادی به هم داریم و بطرز جدایی ناپذیری به هم تأثیر گذار هستیم. زنای داود، بر خانواده او تأثیر گذاشت. عدم توجه عیلی به فرزندانش و گناهان آنها باعث بی ایمانی و عدم ترس و احترام فرزندانش به خدا بود و الی آخر.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Nov/10/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 279 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر