چگونه جنگ روحانی را پیروز شد؟

" زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با ریاستها و قدرتها و جهانداران این ظلمت و با فوجهای روحانی شرارت در جایهای آسمانی. " ( افسسیان 6 : 12 ). چهار نکته است که وقتی در جنگ روحانی هستیم، بهتر است که آنها را بدانیم: 1. وجود دشمن را منکر نشوید. شیطان واقعیت دارد ( اوّل پطرس 5 : 8 ـ 9 ). وقتی به شما حمله می شود، نشان دهندۀ این است که شما ایماندار هستید. هر چه بیشتر برای خدا مؤثر باشید، شیطان بیشتر با شما جنگ می کند. خارج از ارادۀ شما، ممکن است شدیدتر هم بشود. اگر شیطان وجود خارجی نداشت، پس چرا خدا پسرش را فرستاد تا با چیزی که وجود ندارد، بجنگند. کتاب مقدّس در اوّل یوحنا 3 : 8 می گوید: " ... از این جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد. " 2. اقتداری را که خدا به شما داده بپذیرید. خیلی از ایمانداران به اقتداری که با استفاده از آن بایستی در برابر ابلیس مقاومت کنند، بی اعتنا هستند. در متی 28 : 18 ـ 19 عیسی ابتدا می گوید، " تمامی قدرت (اقتدار) در آسمان و بر زمین به من داده شده است. " و بعد می گوید که " پس رفته، همۀ امّتها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید. ". او همان اقتدار را به من و شما منتقل کرده است. او اینکار را کرده، چونکه به ما مأموریت مخصوصی را محوّل کرده است ( دوّم قرنتیان 5 : 20 ). 3. زرۀ خدا را بپوشید. وقتی پولس درمورد اسلحۀ تام خدا می نویسد ( افسسیان 6 : 11 ـ 17 )، خود در زندان، به زنجیر نگهبانان رومی بسته شده است. او از نمونۀ زرۀ یوزباشی رومی برای اسلحۀ روحانی استفاده می کند. پولس تأکید دارد که همانطور که یک سرباز رومی برای رفتن به جنگ نیاز به یک زره دارد، ما نیز برای جنگ روحانی نیازمند این زره روحانی می باشیم. مثلاً من گاهی اینطور دعا می کنم که « خدایا، من کلاهخود نجات را بر سرم قرار می دهم تا مرا از افکار شریر که به ذهنم حمله ور می شوند، حفظ کند. من نمی خواهم که افکار شیطان را داشته باشم. من نمی خواهم که خود تفکر کنم. من می خواهم افکار تو را داشته باشم تا بتوانم صدای تو شوم. خدایا، می خواهم کمربند راستی را ببندم تا بتوانم حقیقت و راستی را با دیگران قسمت کنم، نه دروغ را. می خواهم دیگران را به سمت عدالت هدایت کنم. 4. توپخانه را مورد هدف قرار دهید. میدان اولیۀ جنگ روحانی در زندگی شما ابتدا افکار و ذهن شماست ( دوّم قرنتیان 10 : 4 ـ 5 ). پولس می گوید که خدا اسلحۀ خود را به ما داده تا ما برای انهدام مناظره ها و ادعای باطل افراد (روش فکری افراد) از آن استفاده کنیم. ما هر فکری را اسیر می کنیم. برای این جنگ در برابر افکار، ما به چهار اسلحه احتیاج داریم: فروتنی، ایمان، حقیقت و پرستش.  


Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 591 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر