من چطور می توانم خود را برای ازدواج آماده کنم؟

 آماده شدن یکنفر برای ازدواج کتاب مقدسی مثل آماده شدن برای هر مرحله ای از زندگیست. اصولی هست که باید به همة ابعاد زندگی ما بعنوان یک ایماندار با تولد تازه حکومت کنند. "خداوند خدای خود را به همة دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود محبت نما" (متی 22: 37). این فرمانی برای گاهی اوقات نیست، بلکه مرکز زندگی ما ایمانداران است. این یک انتخاب است که ما روی خدا و کلام او با تمام قلبمان تمرکز کنیم تا جان و فکر ما با چیزهایی اشغال شود که خدا را خشنود می سازد. رابطه ای که ما با خدا از طریق عیسی مسیح داریم همة روابط دیگر ما را تعیین می کند. رابطة ازدواج براساس الگوی رابطة مسیح و کلیساست (افسسیان 5: 22-23). هر بعدی از زندگی ما تحت حکومت تعهدیست که می دهیم تا بر اساس فرمانهای خداوند زندگی کنیم. اطاعت ما از خدا و کلام او ما را مجهز می کند تا نقشی که خدا در ازدواج و در دنیا به ما داده است به کمال برسانیم. و نقش هر ایماندار تولد تازه یافته این است که خدا را در هر چیز جلال بدهد (1 قرنتیان 10: 31). برای آماده کردن خودتان برای ازدواج، که قدمی با مسیح و شایستة خواندگیتان باشد، تا به خدا از طریق کلامش نزدیک شوید (2 تیموتاووس 3 : 16-17)، در همه چیز تمرکزتان روی اطاعت باشد. البته نقشة ساده ای برای یادگیری قدم زدن با خدا در اطاعت وجود ندارد. این یک انتخاب است که ما باید هر روزه دید دنیا را کنار گذاشته، مسیح را دنبال کنیم. راه رفتنی که شایستة مسیح است این است که روز به روز، و دقیقه به دقیقه در فروتنی از تنها راه، تنها راستی و تنها حیات اطاعت کنیم. این آماده شدنیست که هر ایمانداری لازم دارد تا خود را برای دریافت هدیة عظیمی که ما آنرا ازدواج می خوانیم، مهیا سازد. کسی که از نظر روحانی بالغ است و با خدا قدم می زند بیش از هر کس دیگری آمادة ازدواج است. لازمة ازدواج تعهد، علاقه، فروتنی، محبت و احترام است. این خصوصیات بیشتر در کسی که رابطة نزدیک با خدا دارد دیده میشوند. در حالیکه خود را برای ازدواج آماده می کنید، تمرکزتان روی این باشد که به خدا اجازه بدهید تا شما را شکل داده به زن و مردی که می خواهد شما باشید تبدیلتان کند (رومیان 12 : 1-2). اگر شما خود را به او بسپارید و از او اطاعت کنید، او شما را قادر می سازد که در آن روز عالی برای ازدواج آماده باشید.        منبع: www.gotquestions.org


Jan/18/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 825 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر