آیا باید به بی اشتباه بودن کتاب مقدس ایمان داشته باشم تا نجات یابم؟

ما با ایمان به الهام یا عاری از خطا بودن کتاب مقدس نجات نمی یابیم. ما با ایمان به خداوند عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده مان از گناه نجات یافته ایم (یوحنا 16:3؛ افسسیان 8:2-9؛ رومیان 9:10-11). در عین حال، تنها از طریق کتاب مقدس است که ما می توانیم درباره عیسی مسیح و مرگ و رستاخیز او به عوض ما بفهمیم (دوم قرنتیان 21:5؛ رومیان 8:5). ما مجبور نیستیم که به منظور نجات یافتن، به هر آنچه که در کتاب مقدس است ایمان آوریم، اما ما باید به عیسی مسیحی ایمان آوریم که توسط کتاب مقدس اعلان شده است. ما مطمئناً باید کتاب مقدس را به عنوان کلام خدا نگاه داریم و مطمئناً باید به هر چیزی که کتاب مقدس تعلیم می دهد، ایمان داشته باشیم. وقتی افراد در ابتدا نجات می یابند، عموماً چیز بسیار کمی درباره کتاب مقدس می دانند. نجات، فرایندی است که با درکی از وضعیت گناه آلودمان آغاز می شود نه با درکی از بی خطا بودن کتاب مقدس. وجدان ما به ما می گوید که قادر نیستیم با شایستگی خودمان در حضور خدای قدوس به ایستیم. ما می دانیم که به اندازه کافی مذهبی نیستیم که از عهده چنین کاری برآییم، بنابراین ما به سوی او برگشته و قربانی پسرش روی صلیب، که پرداخت گناهانمان است را می پذیریم. ما اعتماد کاملمان را بر او می نهیم. از آن نقطه، ما طبیعتی کاملاً تازه داریم که خالص و پاک از گناه است. روح قدوس خدا در قلبهایمان زندگی می دهد و ما را برای ابدیت مُهر می کند. ما از آن نقطه به جلو می رویم و هر روزه خدا را بیشتر و بیشتر دوست می داریم و بیشتر اطاعت می کنیم. بخشی از این "حرکت رو به جلو" این است که روزانه خود را با کلام خدا خوراک دهیم تا رشد کرده و راه رفتنمان را با او قوی سازیم. تنها کتاب مقدس است که قادر است این معجزه را در زندگی مان انجام دهد. اگر ما به شخص و کار خداوند عیسی مسیح ایمان داریم، همانطور که کتاب مقدس تعلیم می دهد، ما نجات یافته ایم. وقتی که به عیسی مسیح اعتماد می کنیم، روح القدس در قلب و فکرمان کار خواهد کرد و ما را متقاعد خواهد کرد که کتاب مقدس حقیقت است و به آن ایمان داشته باشیم (دوم تیموتائوس 16:3-17). اگر شکهایی درباره بی خطا بودن کتاب مقدس در فکرهایمان داریم، بهترین راه این است که از خدا بخواهیم که درباره کلامش به ما تضمین دهد و به کلام او اطمینان پیدا کنیم. او بسیار راغب است که به آنانیکه صادقانه و با تمام قلبشان او را می جویند، پاسخ دهد (متی 7:7-8)   منبع: www.gotquestions.org


Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 465 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر