مسیحیان ایمان دارند که : عیسی مسیح به قدرت روح القدس در مریم باکره قرار گرفت و توسط ‏او بدنیا آمد ، جسم گردید و انسان شد به چه مفهومی است؟

حال به تشریح کتابمقدسی این حقایق می‌پردازیم :‏ ‏« تولد عیسی مسیح اینچنین روی داد: مریم، مادر عیسی؛ نامزد یوسف بود اما پیش از آنکه به ‏هم بپیوندند معلوم شد که مریم از روح القدس آبستن است. از آنجا که شوهرش یوسف مردی ‏پارسا بود و نمی خواست مریم رسوا شود, چنین اندیشید که بی هیاهو از او جدا شود. اما همان ‏زمان که این تصمیم را گرفت فرشتهً خداوند در خواب بر او ظاهر شد و گفت: «ای یوسف، پسر ‏داوود از گرفتن زن خود مریم مترس، زیرا آنچه در بطن وی جای گرفته است از روح القدس ‏است. او پسری به دنیا خواهد آورد که تو باید او را عیسی(یعنی نجات دهنده) بنامی زیرا او قوم ‏خود را از گناهانشان نجات خواهد بخشید» این همه رخ داد تا آنچه خداوند به زبان نبی گفته بود‏، به حقیقت پیوندد که :« باکره ای آبستن شده، پسری به دنیا خواهد آورد و او را عمانوئیل ‏خواهند نامید» که به معنی «خدا با ما » است. چون یوسف از خواب بیدار شد، آنچه فرشتهً ‏خداوند به او فرمان داده بود، انجام داد و زن خود را گرفت اما با او همبستر نشد تا او پسر خود ‏را به دنیا آورد و یوسف او را عیسی نامید.» انجیل متی 18:1 -25‏ ‏ ‏ ‏« در آن نواحی؛ شبانانی بودند که در صحرا به سر می بردند و شب هنگام از گلهً خود ‏پاسداری می کردند. ناگاه فرشتهً خداوند بر آنان ظاهر شد و نور جلال خداوند بر گردشان تابید ‏. شبانان سخت وحشت کردند اما فرشته به آنان گفت: « مترسید زیرا بشارتی برایتان دارم خبری ‏بس شادی بخش که برای تمامی قوم است: امروز در شهر داوود، نجات دهنده ای برای شما به ‏دنیا آمد. او خداوندمسیح است. نشانه برای شما این است که نوزادی را در قنداقی پیچیده و در ‏آخوری خوابیده خواهید یافت.» انجیل لوقا 8:2 -12 ‏ ‏ زندگی مسیح بر روی زمین نیزمی بایست منحصر به فرد می بود و نه مانند زندگی هیچ شخص ‏دیگر قبل و یا بعد از خود ، بخشی از اعمال شگفت انگیز نجات دهندۀ جهان عیسی مسیح بر ‏زمین در جهت برقراری پادشاهی خدا که با آمدنش بر زمین آغاز گردید و تا برقراری نهایی آن ‏در بازگشت ثانویه‌اش تداوم دارد در کلام مقدسش ثبت گردیده‌ است. شخصیت منحصر به فرد ‏عیسی مسیح در کنار تولد بی‌همتایش، مرگ و قیام ظفرمندش و صعود پر جلالش او را از ‏تمامی رهبران و انبیاء و ادیان متمایز ساخته‌است. ‏


Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 500 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر